<strong>กรมการท่องเที่ยวจัดพิธีมอบใบรับรองสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน</strong>

11 Aug 2023
กรมการท่องเที่ยวจัดพิธีมอบใบรับรองสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวไทยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีมอบใบรับรอง (Certificate) สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว และหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) จำนวน 179 รายเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานพิธีมอบใบรับรอง (Certificate) สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) โดยมี นางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ ห้องวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้1. งานเสวนา หัวข้อ "MRA On TP…Past Present and Future" 2. พิธีมอบใบรับรอง (certificate) ให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ที่ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว โดยมีบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและหน่วยอบรมและหน่วยประเมิน ที่ได้รับใบรับรองสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 179 ราย ได้แก่
<strong>กรมการท่องเที่ยวจัดพิธีมอบใบรับรองสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน</strong>
  • ผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) จำนวน 82 ราย
  • ผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) จำนวน 74 ราย
  • บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professionals: ATP) จำนวน 7 ราย
  • หน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) จำนวน 16 หน่วย3. กิจกรรมการออกบูธประชาสัมพันธ์ของหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยวกิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามข้อตกลง MRA on TP ให้เป็นที่รู้จัก สร้างการรับรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน MRA on TP ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนายกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต