N15 Technology ในกลุ่มบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญร่วมออกบูธในงาน การประชุมวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประจำปี พ.ศ.2566

15 Sep 2023

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท N15 Technology ในกลุ่มบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญร่วมออกบูธในงาน การประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ สผ. กับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้แรงกดดันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้คือ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลงานวิชาการที่สำคัญของ สผ. ให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและเข้าใจบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้องค์ความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้บริษัท N15 Technology เองได้นำผลิตภัณฑ์ "เชื้อเพลิงขยะ RDF" ไปจัดแสดง รวมถึงเผยแพร่เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการขยะอย่างถูกวิธี และยังได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ "ขยะกำพร้าสัญจร" ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมภายในงานอีกด้วย

N15 Technology ในกลุ่มบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญร่วมออกบูธในงาน การประชุมวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประจำปี พ.ศ.2566

N15 Technology ในกลุ่มบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญร่วมออกบูธในงาน การประชุมวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประจำปี พ.ศ.2566