GGC ผนึก GIZ ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

07 Nov 2023

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ" โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน Sustainable Palm Oil Production and Procurement (S-POPP) ให้แก่กลุ่มผู้แทนจากโรงสกัดปาล์มน้ำมันและกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่ออบรมการวิเคราะห์และบริหารจัดการฐานข้อมูลและนำมาแสดงผลโดยใช้เครื่องมือ PowerBI โดยเครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลของเกษตรกรมาวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Analytics Tool) ตลอดจนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มเมื่อโครงการฯ สิ้นสุด เพื่อให้กลุ่มเกิดความยั่งยืน ทั้งยังสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการทำงานร่วมกันในทีม โดยมี นางสาวปานรดา วงศ์สุวรรณ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานภาพลักษณ์องค์และกิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมแนะนำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาโครงการฯแก่ผู้เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ณ โรงแรม อวานี เขาหลัก อำเภอเขาหลัก จังหวัดพังงา

GGC ผนึก GIZ ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน