สำนักงาน กขค. MOU กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดให้ SMEs

05 Sep 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งแข่งขันทางการค้า กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) มีภารกิจในการกำหนดกรอบกติกาและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง จึงจำเป็นต้องมีการประสานการดำเนินงานในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าในทุกมิติ

สำนักงาน กขค. MOU กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดให้ SMEs

"สำหรับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในครั้งนี้ เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่นำไปสู่การบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างสำนักงาน กขค. และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน ป้องกันการผูกขาด เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยผู้ประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้กฎกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ยิ่งขึ้นต่อไป" เลขาธิการฯ กขค. กล่าว

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานคือ สำนักงาน กขค. และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ให้ความสำคัญในการประสานความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ และปลูกฝังวัฒนธรรมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเสนอแนะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SMEs

สำหรับ MOU ฉบับนี้ มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้

  1. การสร้างการตระหนักรู้ ส่งเสริม และปลูกฝังวัฒนธรรมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม
  2. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในวงกว้าง
  3. การสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากร รวมถึงการร่วมกันจัดการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
    หลักการ แนวคิด และการพิจารณาพฤติกรรมตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุงกฎระเบียบให้เท่าทันสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจที่เป็นปัจจุบัน
  5. การสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทั้ง 2 หน่วยงาน

นอกจากพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ แล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญ ได้แก่ การกล่าวปาถกฐาพิเศษ หัวข้อ "โอกาสของ SMEs ภายใต้การแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย กรรมการการแข่งขันทางการค้า และการเสวนา หัวข้อ "SMEs รอดได้ในสนามแข่งขันที่เป็นธรรม" โดยมีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นายธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด นายรชิต ไชยรัตน์ กรรมการและเลขาธิการสมาคมการค้าสตาร์ตอัพไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดตามการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กเพจ (Facebook Live) ของสำนักงาน กขค. อีกช่องทางหนึ่งด้วย