บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ณ ชายหาด ชุมชนบ้านแหลมฉบัง

06 Sep 2023

ทีมชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณกุ้งในทะเลแหลมฉบัง และรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล จัดโดยสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัทอื่นๆ ใกล้เคียงในพื้นที่แหลมฉบัง พนักงานบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และตัวแทนชุมชนโดยรอบ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชายหาด ชุมชนบ้านแหลมฉบัง กิจกรรมเพื่อสังคมนี้เป็นไปตามพันธกิจของกลุ่มบริษัทยูนิไทย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และชุมชนใกล้อู่ซ่อมเรือยูนิไทย

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ณ ชายหาด ชุมชนบ้านแหลมฉบัง

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ณ ชายหาด ชุมชนบ้านแหลมฉบัง