มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 เดินหน้ามุ่งพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สอดคล้องเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

16 Jun 2023

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 และระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ "Green Asia and Sustainability Forum : Inclusive and Equitable Quality Educational Management for Diverse Working and Sustainable Development in the Next Normal" (การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เพื่อการทำงานที่หลากหลายกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่)

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 เดินหน้ามุ่งพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สอดคล้องเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สอดคล้องเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

โดย อาจารย์บำรุง ตันจิตติวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการปาฐกถาและเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ  ดร.อรรถพล สังขวาสี  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , Ms. Iwona Spytkowski, Team Leader, Development Coordination Officer, Strategic Planning UN Resident Coordinator Office in Thailand , Dr. Achmad Wicaksono, Education and Cultural Attache, Embassy of the Republic of  Indonesia in Thailand , ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล , Professor Dr. Nophea Sasaki, Department Head of Natural Resources Management , Asian Institute of Technology (AIT.) , นางสาวจุลลดา  มีจุล  รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ดร.คมกฤช จันทร์ขจร  รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ,และดร.นิรุตต์  บุตรแสนลี  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกว่า 60 บทความ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 เดินหน้ามุ่งพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สอดคล้องเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน