ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 115 (1/2566) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

14 Jun 2023

ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา (ที่ 4 จากขวา) นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 115 (1/2566) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี รศ.ทญ. ภรณี พีรานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย), ทพ. ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ (ที่ 3 จากขวา), ทพ. อนุชา จิตจาตุรันต์ (ที่ 3 จากซ้าย), ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย (ที่ 2 จากขวา), ทญ. ธรกนก พฤกษมาศ (ที่ 2 จากซ้าย), ผศ.ทพ. ทักษ์สิทธิ์ จรัสแสงไพศาล (ขวาสุด), พันตรี ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ (ซ้ายสุด) ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งทันตแพทย์จากหลากสถาบันเข้าร่วมงาน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 115 (1/2566) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์