ราช กรุ๊ป รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Chief Innovation Officer จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

26 Jul 2023

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Chief Innovation Officer หรือ CIO จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA รางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรจากองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษาและสมาคม ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร รวมถึงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็น "ชาติแห่งนวัตกรรม" โดยมีดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ซ้าย) มอบเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร ให้แก่นายนพรัตน์ ท้วมประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ขวา)

ราช กรุ๊ป รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Chief Innovation Officer จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บริษัทฯ ให้การส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นค่านิยมองค์กร "POWER OF INNOVATION" ที่มุ่งเน้นปลูกฝังพนักงานให้กล้าคิดกล้าทำ พัฒนาต่อยอดเพื่อสิ่งที่ดีกว่า สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ทันท่วงที และวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ สร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจ ซึ่งหน่วยงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ ถือเป็นแกนหลักของบริษัทฯ ในการลงทุนพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต และสร้างความยั่งยืนแก่สังคมควบคู่กันไป