บลจ.อีสท์สปริง คว้ารางวัลกองทุน RMF ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี จากเวที Money & Banking Awards 2023

19 Jul 2023

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บริษัทฯประสบความสำเร็จจากผลการประกาศ รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (Best Mutual Fund of the Year 2023) ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารหนี้ (RMF Fixed Income Fund) ภายในงานมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2023 โดย กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMRMF) สามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจากการวัดผลการดำเนินงานกองทุน ตามหลักเกณฑ์การประเมินของวารสารการเงินธนาคาร

บลจ.อีสท์สปริง คว้ารางวัลกองทุน RMF ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี จากเวที Money & Banking Awards 2023

ทั้งนี้ กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMRMF) เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก จึงเหมาะในการแบ่งเงินลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว โดยกองทุนมีนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถาม หรือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา โดยกองทุนกำหนดอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ (Portfolio Duration) ในขณะใด ๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน โดยมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

"ปัจจัยที่ทำให้กองทุนประสบความสำเร็จมาจากทีมผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และทำงานเป็นทีม ช่วยให้เกิดการคาดการณ์ทิศทางตลาดตราสารหนี้ที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการทำงานที่พิจารณาทั้งทิศทางเศรษฐกิจ ภาพรวมอุตสาหกรรม เครดิตรายบริษัท ตลอดจนปัจจัยที่อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ สนับสนุนให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการกองทุนของผู้จัดการกองทุน มีการดำเนินการอย่างมีวินัยและมีหลักการ มีการติดตามสภาวะตลาดตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ทันต่อเหตุการณ์ และมีการคาดการณ์ต่อแนวโน้มของตลาดได้ดี เป็นผลให้เกิดการตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสม" นางสาวดารบุษป์ กล่าว พร้อมเพิ่มเติมว่า

นโยบายการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ของกองทุนภายใต้การบริหารบลจ.อีสท์สปริง จะมีคณะกรรมการบริหารการลงทุนกำหนดให้ผู้จัดการกองทุนต้องจัดทำแผนการลงทุน เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารกองทุนแต่ละกองทุนหรือแต่ละกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หลังจากที่ได้ร่วมหารือถึงปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งแผนการลงทุนนี้ยังรวมถึงการทำ Asset Allocation มีการกระจาย Sector และการเลือกหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น ๆ โดยผู้จัดการกองทุนจะประเมินความมั่นคงและความเสี่ยงของผู้ออกตราสารจากข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ไตรมาสละครั้งสำหรับบริษัทจดทะเบียน และอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งสำหรับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน รวมทั้งยังใช้แหล่งข้อมูลจากภายนอกอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลการจัดอันดับเครดิตของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ข้อมูลงานวิจัยหลักทรัพย์ รวมถึงกำหนดวิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้แตกต่างกันไปตามประเภทและคุณภาพของตราสารหนี้โดยรายละเอียดของกระบวนการวิเคราะห์ Internal Credit Rating

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวและความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บลจ.อีสท์สปริง คว้ารางวัลกองทุน RMF ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี จากเวที Money & Banking Awards 2023