คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้ารางวัล Healthy ทีมผู้นำสุขภาพ ระดับ "ดี" ปี 2

23 Jan 2024

ศ.ดร.มานพ ชูนิล คณบดีคณะคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยคว้ารางวัลทีมผู้นำสุขภาพ ระดับ "ดี" และ รางวัลพิเศษ Rising Star Health Leader ได้แก่ ผศ.ดร.เติมเพชร สุขคณาภิบาล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุนทรี สุขคณาภิบาล คุณวันศิริ เจาตระกูล และคุณพรเพ็ญ รักชูชื่น โดยมี ศ.นพ.วินัย วนานุกูล เป็นประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เนื่องในงาน Healthy Organization Day เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดโดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง ทั้งนี้มีหน่วยงานถึง 25 แห่งที่เข้าร่วมงานดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอขอบคุณเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะ / มหาวิทยาลัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนขับเคลื่อนองค์กรสุขภาพดีให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้ารางวัล Healthy ทีมผู้นำสุขภาพ ระดับ "ดี" ปี 2

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้ารางวัล Healthy ทีมผู้นำสุขภาพ ระดับ "ดี" ปี 2