สาขาการบริหารและการจัดการ SBS SPU จัดประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนโครงการแฟร์ฟิช และผู้บริหาร บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศ กู้ดเพาเวอร์ จำกัด มุ่งบูรณาการหลักสูตรออนไลน์

10 Oct 2023

ท่ามกลางกระแสของเศรษฐกิจโลกที่มุ่งเน้นการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ภาคธุรกิจในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ส่งออกสินค้าและซัพพลายเออร์ได้นำเอาหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกิจการที่มีการใช้แรงงานข้ามชาติซึ่งมีความเปราะบางที่อาจถูกละเมิดได้ง่าย อันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านการสื่อสารภาษาไทยและความรู้ด้านสิทธิ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่พัฒนาความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นพนักงานและผู้บริหารในภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรมุ่งสู่ความยั่งยืนทางสังคม

สาขาการบริหารและการจัดการ SBS SPU จัดประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนโครงการแฟร์ฟิช และผู้บริหาร บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศ กู้ดเพาเวอร์ จำกัด มุ่งบูรณาการหลักสูตรออนไลน์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย สาขาวิชาการบริหารและการจัดการ จึงได้จัดการประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนโครงการแฟร์ฟิช และผู้บริหารบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศ กู้ดเพาเวอร์ จำกัด  ณ  ห้องประชุมที่ทำการคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 9 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการบรูณาการหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบที่พัฒนาโดยโครงการแฟร์ฟิช เข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ ตัวแทนสาขาวิชาการบริหารและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานข้ามชาติเป็นจำนวนมากในหลายภาคกิจการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตรให้นักศึษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสรรหาแรงงาน ด้วยความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมทั้งความรู้และจริยธรรมให้สามารถเข้าสู่การทำงานในแผนกทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ