มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

31 May 2024

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 มุ่งพัฒนาด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัล สอดคล้องกับเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 และระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 "Green Asia and Sustainability Forum : Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable Development in the Next Normal" ( นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สอดคล้องเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่  นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต 

โดย  ดร.โชติรัส  ชวนิชย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการปาฐกถาและเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ  อาทิ  Ms. Iwona  Spytkowski, Team Leader, Development Coordination Officer, Strategic Planning UN Resident Coordinator Office in Thailand ,  Dr. Richard  Dasher, Director to US-Asia Technology Management Center (US-ATMC), Stanford University, USA , คุณโอมิกา บุญกัน  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ , นายแพทย์อัครพล  คุรุศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข , ดร.สวนิตย์  บุญญาสุวัฒน์  ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานกลยุทธ์และบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) , ดร.วศิมน  เรืองเล็ก นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด และดร.นิรุตต์  บุตรแสนลี  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกว่า 50  บทความ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10