โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ รับผู้พิการทางการเห็น เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2567

06 Mar 2024

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  โดยเปิดรับผู้พิการทางการเห็นทั้งชายและหญิง เข้าเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งแบบอยู่ประจำและไปกลับ  เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2567 นี้ 

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ รับผู้พิการทางการเห็น เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2567

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02 354 8365 - 71 ต่อ 413 (ห้องวิชาการ)

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมทั้งมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมดูแลและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษ

โดยในระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ส่วนในระดับอนุบาลมีการจัดการเรียนการสอน 6 ทักษะ คือ

 • ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
 • ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
 • ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
 • ทักษะภาษา การรู้หนังสือ
 • ทักษะการคิด
 • ทักษะทางสังคมและอารมณ์

นอกจากนั้น โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ยังมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถทางด้านภาษา ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ทักษะการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ตลอดจนให้ความสำคัญในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ และพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนเติบโตขึ้นไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศและสามารถดำเนินชีวิตด้วยตนเองในสังคมได้อย่างมีความสุข

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02 354 8365 - 71 ต่อ 413 (ห้องวิชาการ)

www.blind.or.th