ม.ศรีปทุม จับมือ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ปั้นบัณฑิตรองรับตลาดอุตสาหกรรมการบิน

01 Apr 2024

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือสายการบินไทย.��อร์เอเชีย เอ็กซ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU เพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการฝึกอบรม การวิจัย และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการบูรณาการทางวิชาการและภาคธุรกิจ

ม.ศรีปทุม จับมือ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ปั้นบัณฑิตรองรับตลาดอุตสาหกรรมการบิน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17 จตุจักร กรุงเทพฯ โดยมี ผศ. ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนาม MOU ร่วมกับ กัปตันใหญ่ คุณพิตตินันท์ อินทรศักดิ์ เป็นผู้แทนคุณทรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ Chief Executive Officer และมี ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU และ คุณนิติโรจน์ กิจเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด ร่วมกันลงนามเป็นสักขีพยาน

สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมการบิน เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมการฝึกอบรม การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บูรณาการทางวิชาการและภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาด รองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมการบินนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในวงการการบิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม   มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ความร่วมมือในครั้งนี้   เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม   ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ   ตรงกับความต้องการของตลาด

 

ม.ศรีปทุม จับมือ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ปั้นบัณฑิตรองรับตลาดอุตสาหกรรมการบิน