ที่สุดของความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดย รีโว่เมด กรุ๊ป และ ม.มหิดล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการชะลอวัย Represent By คุณสงกรานต์ เตชะณรงค์"

21 Mar 2024

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 "บริษัท รีโว่เมด กรุ๊ป จำกัด" ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ภายใต้แนวคิด "SHAPING INNOVATION, SHAPE OF THE FUTURE" บนความมุ่งหวังส่งมอบธุรกิจอนาคตให้กับคุณ ผู้ซึ่งเป็น ผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม หลายแบรนด์ดังทั้งในและต่างประเทศ นำโดย ดร.วาสนา อินทะแสง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รีโว่เมด กรุ๊ป จำกัด และ คุณศิริพงษ์ สีไสไพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีโว่เมด กรุ๊ป จำกัด ได้แถลงข่าวลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ (ชั้น 2) อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่สุดของความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดย รีโว่เมด กรุ๊ป และ ม.มหิดล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการชะลอวัย Represent By คุณสงกรานต์ เตชะณรงค์"

"ดร.วาสนา อินทะแสง" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รีโว่เมด กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า "ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคครั้งใหญ่ของประเทศไทย "รีโว่เมด" มีเป้าหมายในการนำส่งนวัตกรรมและงานวิจัย ผ่านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนคนไทยและผู้ประกอบการ โดย "คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ซึ่งทุ่มเทศึกษาวิจัย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ผู้บริโภค และส่งออกต่างประเทศต่อไป และเรายังได้ "คุณสงกรานต์ เตชะณรงค์" มา represent ผลิตภัณฑ์สุขภาพตัวแรก คือ "กาแฟชะลอวัย" ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดย "คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ยกระดับต่อไป"

"รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์" คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า "ทางมหาวิทยาลัยมีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านทางวิชาการ กับ "บริษัท รีโว่เมด กรุ๊ป" จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานเกี่ยวกับ นวัตกรรม งานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนาบุคลากร การจัดหลักสูตรฝึกอบรม และการสร้าง Branding เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือระหว่างสององค์กรในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการร่วมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านโภชนาการ ผลักดันผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค"

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ มีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี โดย "มหาวิทยาลัยมหิดล" ที่ถือว่าเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จะร่วมมือกับ "รีโว่เมด" บริษัทของคนไทย 100% ในการให้บริการเพื่อพัฒนาสินค้าสุขภาพทุกรูปแบบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินธุรกิจและการตลาด

ในการนี้ทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมมือกันส่งเสริมผลงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพ โดยใช้วัตถุดิบในประเทศไทย ต่อยอด ขยายผลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกัน สามารถนำผลงานนวัตกรรมทางด้านสุขภาพไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆของ "คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ "มหาวิทยาลัยมหิดล" และ "รีโว่เมด" ยังเสริมสร้างความร่วมมือ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกรูปแบบ สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรอบรู้สุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ผ่านกระบวนการวิจัย การฝึกอบรม รวมถึงนำความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศชาติ ให้ "Thailand คือ ที่สุด"

ทั้งนี้ "คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ได้เริ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมให้ "บริษัท รีโว่เมด กรุ๊ป จำกัด" ในเรื่องการพัฒนา "ผลิตภัณฑ์กาแฟชะลอวัย" Represent By คุณสงกรานต์ เตชะณรงค์"

โดยเป็นกาแฟท้องถิ่นจากเกษตรกร จ. น่าน ที่ "ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ได้ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนา ซึ่งผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ค่า ORAC) เทียบเท่ากับมะเขือเทศถึง 15 ผล นอกจากนี้ทางทีมวิจัยยังมีการศึกษาลงลึกในระดับเซลล์ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-Inflammation) โดยดูตัวชี้วัด TNF-alpha และ PGE2 รวมทั้ง ฤทธิ์ต้านเซลล์แก่ (Anti-Aging) โดยวัด Anti-senescence effect พร้อมทั้งเตรียมขยายผลต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยต่อไป 

ที่สุดของความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดย รีโว่เมด กรุ๊ป และ ม.มหิดล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการชะลอวัย Represent By คุณสงกรานต์ เตชะณรงค์"