พาณิชย์ - DITP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ เยือนประเทศเวียดนาม

10 Jul 2024

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่า ธุรกิจการศึกษาเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของไทย ซึ่งกรมฯ ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษานานาชาติ โดยร่วมมือกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (APHEIT) ดำเนินโครงการคณะผู้แทนการค้ากลุ่มธุรกิจบริการการศึกษาเยือนประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 - 15 กันยายน 2567 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและขยายตลาดธุรกิจบริการการศึกษาของไทยในประเทศเวียดนาม โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ณ โรงแรม Sheraton Saigon Grand Opera Hotel 2) กิจกรรม Study In Thailand Expo ณ Ho Chi Minh City Youth Cultural House และ 3) กิจกรรมเข้าพบหน่วยงาน/สมาคมและสำรวจสถานศึกษาในนครโฮจิมินห์

พาณิชย์ - DITP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ เยือนประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง https://shorturl.at/SHbH7 หรือสแกน QR Code ด้านล่างหากมีข้อสอบถามใดๆ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ 3 สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2507-8424 หรือทางอีเมล [email protected] และ [email protected]

พาณิชย์ - DITP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ เยือนประเทศเวียดนาม