วทบ. ม.ศรีปทุม เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ

29 Mar 2023

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ "SPU Students Personality+" โดยมี อาจารย์วรวลัญช์ ธนัชปิยะธันย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และกลยุทธ์ในการปรับบุคลิกภาพแบบรายบุคคล การสร้างความประทับใจในแรกพบ แต่งกายอย่างไรให้ดูดี การเป็นตัวตนของตนเอง รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสู่การสัมภาษณ์งาน  ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ เปิดกว้างให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกวิทยาลัย ทุกคณะ ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อโอกาสในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ณ Playground  5-202 ชั้น 2  อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

วทบ. ม.ศรีปทุม เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ