สพร. 32 จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขานักคัด นักตัดทุเรียน

30 Jan 2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

สพร. 32 จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขานักคัด นักตัดทุเรียน

ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขานักคัด นักตัดทุเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพ และคุณภาพของทุเรียนก่อนออกสู่ตลาด เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปโดยอาศัยแนวทางการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบอาชีพนักคัด นักตัดทุเรียน ผู้ผลิตทุเรียน (ชาวสวน) ผู้ค้าทุเรียน (ล้ง) ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศในเบื้องต้น จึงเห็นชอบให้มีการจัดทำมาตรฐานดังกล่าว และกำหนดแนวทางให้เร่งขึ้นทะเบียน นักคัดนักตัดทุเรียนให้ได้มากที่สุดก่อนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวในปี 2566 ควบคู่กับการพัฒนา ฝึกอบรมและจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตาม แนวทางวิธีการ หลักเกณฑ์การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ที่ได้มีการวางแผนร่วมกันต่อไป

สพร. 32 จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขานักคัด นักตัดทุเรียน