ม.ศรีปทุม ขยายความร่วมมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เตรียมความพร้อมสู่องค์กรนวัตกรรม

25 Jan 2023

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร อาทิ ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ, ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์, ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางเข้าพบปะหารือร่วมกับทีมคณะผู้บริหารจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการสร้างนวัตกรรมต่างๆร่วมกัน อีกทั้งเป็นการขยายความร่วมมือ เพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยศรีปทุมสู่องค์กรนวัตกรรม ณ ห้องประชุมที่ทำการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

ม.ศรีปทุม ขยายความร่วมมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เตรียมความพร้อมสู่องค์กรนวัตกรรม

ม.ศรีปทุม ขยายความร่วมมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เตรียมความพร้อมสู่องค์กรนวัตกรรม