ธ.เกียรตินาคินภัทร รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความความยั่งยืน ต่อเนื่องปีที่ 7 จากสถาบันไทยพัฒน์

26 Dec 2022

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน(Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งธนาคารได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยการตัดสินรางวัลพิจารณาคัดเลือกบริษัทจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในการนี้ นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลจากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ หอศิลปกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ธ.เกียรตินาคินภัทร รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความความยั่งยืน ต่อเนื่องปีที่ 7 จากสถาบันไทยพัฒน์