ยัสปาล ผนึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ส่งเสริมความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่

07 Dec 2022

บริษัท ยัสปาล จำกัด ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อความรู้และประสบการณ์จากผู้ประกอบการมืออาชีพ คณาจารย์ และนักศึกษา ผ่านกิจกรรมโครงการวิชาการต่าง ๆ ช่วยต่อยอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแฟชั่นของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ยัสปาล ผนึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ส่งเสริมความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณวิสิทธิ์ สิงห์สัจจเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยัสปาล จำกัด และ ดร. ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง 2 องค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ คุณจรัญ สิงห์สัจจเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยัสปาล จำกัด, คุณวิเศษ สิงห์สัจจเทศ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ, คุณเควินทร์ สิงห์สัจจเทศ ผู้อำนวยการ, ผศ. ดร. อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีสายวิชาการ, ผศ. ดร. ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ผศ. แทน พิธิยานุวัฒน์ รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณเควินทร์ สิงห์สัจจเทศ ผู้อำนวยการ บริษัท ยัสปาล จำกัด ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กร กล่าวว่า "ความร่วมมือทางด้านวิชาการครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดเจตนารมย์อันแน่วแน่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกแฟชั่นของไทยมายาวนานกว่า 50 ปี เราเชื่อมั่นในศักยภาพและพลังความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนรุ่นใหม่ ๆ ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนวงการแฟชั่นของไทยให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น เราจึงยินดีที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ทั้งในด้านศิลปะการออกแบบแฟชั่น การผลิต และการตลาด รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติ เพื่อนำความรู้ในห้องเรียนมาสู่โลกแห่งการทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างแท้จริง"

ดร. ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า "ตามแนวทางกระบวนการเรียนรู้ของคณะ เรามุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การออกแบบแฟชั่นอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวาดภาพ ประกอบแฟชั่น (Fashion Illustration) เทคนิคการตัดเย็บและประยุกต์สู่สินค้าแฟชั่น วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจสายแฟชั่น ตลอดจนการนำเสนอผลงานและการทำแฟชั่นโชว์อย่างมืออาชีพ โดยมีการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และแฟชั่นดีไซเนอร์ในวงการที่มีชื่อเสียง ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ยัสปาล จำกัด นับเป็นโอกาสสำคัญของนักศึกษาที่จะได้รับถ่ายทอดประสบการณ์จากองค์กรที่มีความแข็งแกร่งและเป็นผู้นำในวงการแฟชั่นของประเทศไทย ช่วยเปิดมุมมองของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างมืออาชีพต่อไป"

ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการทั้งสององค์กรจะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งในเชิงศิลปะและการออกแบบ การผลิต การตลาด ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ ตลาด หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นโจทย์ในการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา หรือกิจกรรมด้านวิชาการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติ สามารถสร้างผลงานต้นแบบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้เข้ามาศึกษาดูงานภายในสถานที่ของบริษัทฯ จะมีการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมฝึกงาน เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการฝึกปฎิบัติงานจริงจากบุคลากรมืออาชีพของบริษัทฯ อีกด้วย