วิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดห้องเรียนเคลื่อนที่ "โภชนาการชุมชน" เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

อังคาร ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๖:๒๘
หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน กลุ่มเป้าหมายคืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลจำป่าหวาย 13 หมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย โดยมี อาจารย์นริศรา พันธุรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดห้องเรียนเคลื่อนที่ โภชนาการชุมชน เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน จึงได้ดำเนินโครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในรายวิชาโภชนาการชุมชนของนิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพิ่มเติมจากการศึกษาในชั้นเรียน โครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชนในปีนี้จะจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 คือกิจกรรมการสำรวจปัญหาด้านโภชนาการของชุมชนจากการสัมภาษณ์อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลจำป่าหวาย, ผู้นำชุมชน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างชุมชน และสถาบันการศึกษา

โดยในครั้งถัดไปจะเป็นการประเมินภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหาร จัดกิจกรรมการให้ความรู้ หรือกิจกรรมอื่นๆ    ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลจำป่าหวาย, ผู้นำชุมชน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวายซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้นำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาด้านโภชนาการในชุมชนต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดห้องเรียนเคลื่อนที่ โภชนาการชุมชน เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด