SCGC จับมือ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เร่งสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคต ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน

พุธ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๑:๑๙
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาที่ สจล. ริเริ่ม เพื่อต่อยอดสู่งานวิจัยเชิงพาณิชย์ สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก โดย SCGC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาคพร้อมจะขับเคลื่อนนำงานวิจัย หาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ นำไปสู่นวัตกรรมที่จับต้องได้จริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยนำศักยภาพของทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสินค้า i2P Center (Ideas to Products) จาก SCGC ผนวกกับความแข็งแกร่งทางวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีของ สจล. ซึ่งจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมที่สำคัญในอนาคต
SCGC จับมือ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เร่งสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคต ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน

นายนิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการเทคโนโลยี SCGC กล่าวว่า "SCGC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาค มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนตามแนวทาง ESG โดยเน้นพัฒนาสินค้าและโซลูชันที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-Added Products & Solutions หรือ HVA) ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน บรรจุภัณฑ์ การแพทย์และสุขภาพ โซลูชันด้านพลังงาน และยานยนต์ โดย SCGC มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงมีความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกและเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) กับสถาบันชั้นนำทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสินค้า i2P Center (Ideas to Products) ที่จังหวัดระยอง โดยเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าให้กลายเป็นนวัตกรรมสินค้าและโซลูชันต่าง ๆ ที่ใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การลดใช้พลังงาน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เมื่อผนวกกับความแข็งแกร่งทางวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีของ สจล. ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม จึงเชื่อมั่นว่าจะเร่งให้เกิดนวัตกรรมเพื่ออนาคต นำไปสู่โอกาสทางธุรกิจ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนต่อไป"

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า "พระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามุ่งพัฒนาประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมโลกมาอย่างต่อเนื่อง เรามีทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพ ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมให้เรียนรู้และทำงานได้จริง และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย Times Higher Education World University Rankings 2021 (Asia-Pacific) ในด้านงานวิจัย (Research) และด้าน Industry Income นอกจากนี้ สจล. ยังมีเป้าหมายที่จะเป็น The world master of innovation เจ้าแห่งนวัตกรรมระดับโลก มีการเตรียมบุคลากรที่เป็นนักวิจัย นักคิดที่ดี สร้างสรรค์เป็น Global citizen ด้วยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งสถานประกอบการที่มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จากความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย บุคลากร นักศึกษา สจล. จึงมีความยินดีที่จะสนับสนุนและผลักดันให้ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้สถาบันไปสู่เป้าหมาย และพร้อมพัฒนาประเทศไปพร้อม ๆ กับหน่วยงานเครือข่าย"

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เมกะเทรนด์จาก สจล. อาทิ การแพทย์ พลังงานทางเลือก และนวัตกรรมต้นแบบอื่น ๆ ที่พร้อมต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง และจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนได้ในอนาคต

ที่มา: เอสซีจี

SCGC จับมือ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เร่งสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคต ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด