ม.ศรีปทุม ต้อนรับ คณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทานฯ

13 Sep 2022

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์รัตนติญา ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานทุนการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการศึกษา ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ที่ได้ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 15 คน โดยมี คุณลัดดา  เบญจเตชะ  กรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เป็นประธานมอบถุงพระราชทานให้กับนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ม.ศรีปทุม ต้อนรับ คณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทานฯ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มอบทุนการศึกษาแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จำนวน 4 ทุน เป็นประจำทุกปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่ จำนวน 15 คน ได้แก่ นางสาวรัชดาพร ชัยมุงคุณ ,นางสาวสุภาภรณ์ คงหวาน ,นางสาวชลธิชา ยิ้มแจ้ง ,นางสาวปิยนาถ สุริยะวงค์ ,นางสาวพนิตา บุญเลิศ ,นางสาวบุษบา นสินกร ,นางสาวรุ่งนภา ศรีมะณี ,นางสาวสริญนา สิงหา ,นางสาวบัณฑิตา เลิศแก้ว ,นางสาวอมลวรรณ ดีวัน ,นางสาวมณีรัตน์ ทองสมุทร์ ,นางสาวมณีรัตน์ ณรงค์ฉัตรแก้ว ,นางสาวมณีรัตน์ ตุ่นฝั้น ,นางสาวนันทรัตน์ มะโนมา และนางสาวสุทธิกานต์ สุพรรณ์

ม.ศรีปทุม ต้อนรับ คณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทานฯ