AMA ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน

06 Sep 2022

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (Automation and Mechatronics Academy : AMA) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประสานงาน ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และหารือแนวทางความร่วมมือในเบื้องต้นกับคณะอาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

AMA ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน