สถาบันพัฒนาบุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์(AMA) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด และรับรองแผนการฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง รับรองแผนการฝึกอบรมยกระดับฝีมือในการพัฒน

AMA จัดประชุมบอร์ดบริหาร

๐๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๕:๒๒