สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม ประสานความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

22 Feb 2022

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม เข้าพบปะ เพื่อประสานความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กับ นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เพื่อหาแนวทางความร่วมมือ และพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมกลุ่มโลจิสติกส์ ให้มีระดับที่สูงขึ้น และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม ประสานความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม ประสานความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม