ม.หอการค้าไทย ทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

ศุกร์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๓:๑๖
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้อัญเชิญผ้าพระกฐิน ซึ่งได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปทอดถวาย ณ วัดพรหมวงศาราม แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564  ที่ผ่าน มา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า ร่วมในพิธี ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินงานซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ ที่ปรึกษาอธิการบดีฯ ประธานกรรมการดำเนินงานทอดกฐิน และอาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ รองประธานกรรมการดำเนินงานฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการฯ อาจารย์นพดล ยุทธสุขประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานฯ ได้แจ้งว่าการทอดกฐินในครั้งนี้ ได้เงินรวมทั้งสิ้น  895,784.71 บาท โดยรายได้ที่ได้จากการทอดกฐินครั้งนี้ จะได้ร่วมสมทบทุนการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ได้ปฎิบัติตามประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้มีมาตรการสาธารณสุขให้งานลุล่วงด้วยดี 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด