ครบรอบ 31 ปี…สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน พร้อมเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 678,999 บาท

14 Sep 2021
สภากาชาดไทย โดย นายเตช บุนนาค เลขาธิการ (ที่ 3 จากขวา) รับมอบเงินจำนวนเงิน 678,999 บาท จาก สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคม (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการบริหาร และผู้แทนหน่วยงานสมาชิกนิติบุคคล เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขยายพื้นที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโครงการพลังใจอาสาช่วยหมอ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งการสนับสนุนครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯทั้งนี้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมและดิจิทัล พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การเสนอนโยบายแก่รัฐบาล ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน โดยในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง สมาคมฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณกุศล และบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ครบรอบ 31 ปี…สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ  ร่วมสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน พร้อมเครื่องมือแพทย์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 678,999 บาท