ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารกสิกรไทยที่ 'F1+(tha)'

ศุกร์ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๐๘
ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นแก่หุ้นกู้ระยะสั้นไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินยูโร ที่จะออกเสนอขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBank ('BBB'/'AA+(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/'bbb') ที่ 'F1+(tha)'

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวนี้จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ medium term notes มูลค่า 3 หมื่นล้านบาทของธนาคารซึ่งอนุญาตให้ออกเสนอขายได้ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ หุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายในวงจำกัด (private placement) ให้แก่นักลงทุนสถาบันเท่านั้น

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินยูโรของ KBank อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของธนาคารที่ 'F1+(tha)' ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

อันดับเครดิตภายในประเทศของ KBank พิจารณาจากอันดับความแข็งแกร่งทางธุรกิจของธนาคาร (Standalone Profile) ซึ่งสะท้อนถึงเครือข่ายทางธุรกิจในประเทศของธนาคารที่แข็งแกร่ง ความแข็งแกร่งในด้านธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลและโครงสร้างการระดมทุนโดยรวมที่มั่นคง นอกจากนี้ยังรวมถึงแรงกดดันต่อโครงสร้างทางการเงินเนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในปี 2563 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เราคาดว่าจะค่อนข้างช้าในช่วงปี 2564-2565

นอกจากนี้อันดับเครดิตภายในประเทศยังพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างเครดิตของธนาคารและธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยรายอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศด้วยเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสามารถดูได้จาก "ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารกสิกรไทย ที่ 'BBB' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ; ปรับอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำเป็น 'BBB'" ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ www.fitchratings.com/…0156507

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ KBank และของหุ้นกู้ดังกล่าวของธนาคาร ไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับเครดิตได้เนื่องจากเป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุดแล้ว

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
หากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ KBank ถูกปรับลดอันดับเครดิตลงต่ำกว่า 'AA-(tha)' จะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิถูกปรับลดอันดับลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเนื่องจากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ KBank ในปัจจุบันอยู่ในระดับ 'AA+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ นอกจากนี้การปรับอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำเป็น 'BBB' เมื่อไม่นานมานี้ได้ช่วยจำกัดโอกาสในการปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวลง ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตภายในประเทศของ KBank ในอนาคตที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นสามารถดูได้จากประกาศอันดับเครดิตลงวันที่ 26 มีนาคม 2564

การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ระดับคะแนนที่สูงที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ของ ESG ต่ออันดับเครดิต (หากมีการเปิดเผย) แสดงว่าระดับคะแนนจะอยู่ที่ระดับ 3 ซึ่งหมายความว่าปัจจัยด้าน ESG จะไม่ส่งผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบในระดับที่น้อยมากต่ออันดับเครดิตของธนาคาร ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจากลักษณะของธุรกิจหรือจากการบริหารจัดการของธนาคารก็ตามสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com/esg

ที่มา: ฟิทช์ เรทติ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด