สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564

ศุกร์ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๑๒
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 มีวาระการประชุมเพื่อ (1)ชี้แจงคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ที่ 1/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) (2)ชี้แจงคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ที่ 5/2564 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) (3)สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560 - 2564 (4) พิจารณาการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2565 - 2570) ในการนี้ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุมเรือนธาราชั้น 1 โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค พิษณุโลก
สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564
สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด