ม.พะเยา จับมือ สจล. คว้าที่ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขัน " 1st Payload Design Competition" (SpaceFIGHT 2020)

อังคาร ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๐:๕๖
ทีม 7-UP จากมหาวิทยาลัยพะเยา และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน "1st Payload Design Competition" (SpaceFIGHT 2020) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย นายธนาธิป ชุมภูวัง นายณัฏฐชัย แซ่เติน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และ นายชุติพันธ์ เชี่ยวสุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยการแข่งขัน "1st Payload Design Competition" (SpaceFIGHT 2020) เป็นการแข่งขันประกวดออกแบบและพัฒนา Payload ครั้งแรกของประเทศไทย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมดาวเทียมและวิทยาศาสตร์อวกาศให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจในเทคโนโลยีอวกาศ จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.)
ม.พะเยา จับมือ สจล. คว้าที่ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขัน 1st Payload Design Competition (SpaceFIGHT 2020)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด