SPU ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ได้รับการคัดเลือกเป็น"อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๔" ของ สป.อว. และ คอวท.

จันทร์ ๑๕ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๓๓
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 รางวัล จากผู้เข้าประกวดจาก 39 สถาบัน โดยเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเอกชน เพียงท่านเดียวในปีนี้ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว และจะเช้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
SPU ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สป.อว. และ คอวท.

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี กล่าวว่า ดิฉันและมหาวิทยาลัยศรีปทุม รู้สึกภาคภูมิใจในอาจารย์ท่านนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากถือเป็นผลผลิตที่งดงามของมหาวิทยาลัย เพราะอาจารย์เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม และเป็น 1 ในนักเรียนทุนคนเก่งของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายหลังสำเร็จการศึกษาอาจารย์ได้กลับมาเป็นอาจารย์สอนและมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ในการบ่มเพาะนักศึกษา SPU ตามปรัชญา "การศึกษา สร้างคน คนสร้างชาติ" ของท่าน ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยค่ะ และที่ขาดไม่ได้คงต้องขอขอบคุณทีมงานจากศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC SPU) ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนที่เก่งๆและมีคุณภาพอีกหลายท่านค่ะ

สำหรับรางวัลฯ ดังกล่าว สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ตระหนักถึงความสำคัญของอาจารย์ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญในการให้การศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัด"โครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.๒๕๖๔" เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจแด่อาจารย์ต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการสอนให้ทันสมัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน รวมทั้งยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สป.อว. และ คอวท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด