CIBA DPU ผนึก มอ.เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นานาชาติ รุ่นแรกเปิดสอนปี 2564 ชูจุดเด่นหลักสูตร สร้างพยาบาลมี DNA ผู้ประกอบการ

อังคาร ๐๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๑
ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า CIBA DPU ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ในการผลิตพยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ โดยเบื้องต้นจะเปิดรับนักศึกษาจีน จำนวน 30 คน ทั้งนี้ ในส่วนของ CIBA DPU จะปลูกฝัง DNA ความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยผ่านการเรียนวิชาด้านผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงความรู้สึกของลูกค้า การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น โดยมีการดำเนินการสอนจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเชิญวิทยากรแต่ละแขนงเข้ามาปลุกไอเดียธุรกิจให้นักศึกษา และจำลองการสร้างธุรกิจด้วยตนเองด้วย
CIBA DPU ผนึก มอ.เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นานาชาติ รุ่นแรกเปิดสอนปี 2564 ชูจุดเด่นหลักสูตร สร้างพยาบาลมี DNA ผู้ประกอบการ

ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าวด้วยว่า สำหรับการลงนาม MOU ครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือของสองมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยมอ.จะมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น ด้านการแพทย์ การพยาบาล เป็นต้น สำหรับ CIBA DPU นั้น มีความโดดเด่นด้านการสร้างธุรกิจสร้างมืออาชีพ โดยจะปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา เมื่อผนึกทั้งสองศาสตร์รวมกัน นักศึกษาจะมีสมรรถนะและทักษะที่หลากหลายมากขึ้น

"สายวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ยังคงเป็นที่ต้องการสูงของตลาดแรงงานไทยและต่างประเทศ เมื่อผนวกศาสตร์ความเป็นผู้ประกอบการเข้าไป จะทำให้หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีความพิเศษมากขึ้น สำหรับข้อดีของการเรียนในหลักสูตรนี้ คือ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพพยาบาล บัณฑิตยังจะมีสมรรถนะที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งทำให้หลังจากบัณฑิตจบการศึกษาแล้วสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายขึ้น รวมทั้งการสร้างธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพพยาบาล อาทิ เปิด Healthcare ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย หรือเปิดสถานความงาม เป็นต้น" ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดย รศ.ดร. นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงความร่วมมือว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในส่วนของปริญญาโทและปริญญาเอกมีการจัดการเรียนการสอนสำหรับทั้งนักศึกษาไทยและนานาชาติ ครั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่ง ในการรับนักศึกษาจากประเทศจีน จำนวน 30 คน มาเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงการศึกษาที่ไร้พรมแดน นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการโดยตรงกับครูอาจารย์ ฝึกปฏิบัติทั้งในเครื่องจำลอง และในสถานการณ์จริง

ที่มา: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

CIBA DPU ผนึก มอ.เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นานาชาติ รุ่นแรกเปิดสอนปี 2564 ชูจุดเด่นหลักสูตร สร้างพยาบาลมี DNA ผู้ประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด