ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | newswit

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยง – ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 มีมติเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) เพื่อให้การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งการออกและเสนอขายในตลาดแรก และการประกอบธุรกิจในตลาดรอง ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ
EP ออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ วงเงินรวมไม่เกิน
EP ออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ วงเงินรวมไม่เกิน
1,270 ลบ. ชูดอกเบี้ย 6.25-6.70% เปิดจอง 22-26 ก.ย.นี้ พร้อมกดสวิตช์ COD วินด์ฟาร์มเวียดนาม 160 MW ไตรมาส 3-4 – 21 Sep
บลจ.ทิสโก้ หนุน DCA หุ้นไทย ผ่านโครงการ
บลจ.ทิสโก้ หนุน DCA หุ้นไทย ผ่านโครงการ
ออมเบอร์ 5 – พร้อมจัดโปรโมชันพิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีกองทุนรวมครั้งแรกกับบลจ.ทิสโก้รับ หน่วยลงทุน 14 Sep
ก.ล.ต. ผนึกกำลัง 9 หน่วยงานพันธมิตรประชาสัมพันธ์โครงการ
ก.ล.ต. ผนึกกำลัง 9 หน่วยงานพันธมิตรประชาสัมพันธ์โครงการ
Capital Market Datathon สร้างสรรค์นวัตกรรมใช้ประโยชน์จาก SEC open data – ก.ล.ต. ร่วมกับพันธมิตร 9 หน่วยงาน 13 Sep
ก.ล.ต. เปิดตัวไมโครไซต์ Insight กองทุนรวม ศูนย์รวมข้อมูลความรู้และการให้บริการเกี่ยวกับกองทุนรวม – นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ก.ล.ต. มีความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี มีความรู้ความเข้าใจ และมีข้อมูลประกอบการลงทุนที่เข้าถึงได้โดยง่าย จึงได้พัฒนาไมโครไซต์ "Insight กองทุนรวม" เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลความรู้ บริการ และเครื่องมือสำหรับการวางแผนและการลงทุนเกี่ยวกับกองทุนรวม
ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์รองรับกองทุนรวมอิสลาม เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน – ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์รองรับกองทุนรวมอิสลาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนด้วยการวางมาตรฐานการจัดตั้ง การจัดการ และการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งเพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและขยายฐานผู้ลงทุนมุสลิม โดยสำนักงาน ก.ล.ต.
ก.ล.ต. ร่วมมือกับ ADB และ สบน.
ก.ล.ต. ร่วมมือกับ ADB และ สบน.
จัดงานสัมมนาให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน – การสัมมนาครั้งนี้ 08 Aug
ก.ล.ต. - ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับ
ก.ล.ต. - ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับ
3 หน่วยงาน จัดเสวนา การดำเนินการคดีแบบ Class Action เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและประชาชน – ที่ผ่านมา ก.ล.ต. 08 Aug
ก.ล.ต. จัดงานสัมมนา การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศ
ก.ล.ต. จัดงานสัมมนา การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศ
และนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME – 02 Aug
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) – สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ของบริษัทที่จดทะเบียนใน LiVEx และระยะเวลาในการนำส่งงบการเงินสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนใน LiVEx เพื่อให้การกำกับดูแลผู้ออกตราสารหนี้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตรภาคตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตรภาคตลาดทุน
องค์กรธุรกิจ หน่วยงานรัฐ ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน – 25 Jul
ก.ล.ต. ร่วมมือธนาคารแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา Thailand Taxonomy กติกาใหม่เพื่อโลกที่ยั่งยืน – การพัฒนา Thailand Taxonomy เป็นผลจากการร่วมดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการกำหนดนิยามและจัดหมวดหมู่โครงการหรือกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (คณะทำงานฯ) ตามแนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Initiatives for Thailand) ซึ่งมี ธปท. และ ก.ล.ต. เป็นประธานร่วม และประกอบด้วยหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ก.ล.ต. พัฒนาตลาดทุนไทยสู่ ตลาดทุนดิจิทัล – การเปลี่ยนผ่านไปสู่ตลาดทุนดิจิทัลถูกกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการไปพร้อมกันหลายส่วน ดังนี้พัฒนาระบบนิเวศที่สามารถรองรับการแข่งขัน แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศด้านการลงทุนที่สำคัญคือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ให้ทันสมัยในหลายด้าน ซึ่ง ก.ล.ต.
ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์การเปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและการห้ามให้บริการหรือสนับสนุนบริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทน – สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ผู้ซื้อขายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของคริปโทเคอร์เรนซีอย่างเพียงพอ และออกหลักเกณฑ์ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม
ก.ล.ต. ร่วมแถลงความร่วมมือและความสำเร็จของโครงการ
ก.ล.ต. ร่วมแถลงความร่วมมือและความสำเร็จของโครงการ
DIF Web Portal – ในระยะแรก ก.ล.ต. ได้มีการนำเสนอโครงการต่อกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) 03 Jul
ฟอร์ท อีเอ็มเอส ยื่นแบบ Filing
ฟอร์ท อีเอ็มเอส ยื่นแบบ Filing
ขาย IPO 320 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า SET – นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร 29 Jun
PPS ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ บทบาท
PPS ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ บทบาท
หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้โครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง – 26 Jun
การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ความแตกต่างระหว่างไทย - สหรัฐฯ – เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงหนึ่ง โดยส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลสกุลหลัก ๆ อย่าง Bitcoin และ BNB (เหรียญของ Binance) มีความผันผวนมากขึ้น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ซื้อขายในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล และยังสะท้อนว่าแนวทางการกำกับดูแลของประเทศต่าง ๆ (regulatory development)
ก.ล.ต. จัดงานสัมมนาออนไลน์ บทบาท
ก.ล.ต. จัดงานสัมมนาออนไลน์ บทบาท
หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้โครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง – 22 Jun
บมจ. ยัสปาล ยื่นแบบไฟลิ่ง เสนอขายหุ้น
บมจ. ยัสปาล ยื่นแบบไฟลิ่ง เสนอขายหุ้น
IPO จำนวนไม่เกิน 156 ล้านหุ้น ก้าวสู่หนึ่งในผู้นำธุรกิจแฟชั่นไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับสากล – นายจรัญ สิงห์สัจจเทศ 20 Jun
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบ PP ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ – ก.ล.ต. จึงกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนภายหลังการเป็นบริษัทใน LiVEx สำหรับกรณีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด (PP) ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้หน้าที่ของบริษัทใน LiVEx และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายการออกเสียงคัดค้าน (veto) ของผู้ถือหุ้น โดยกรณีการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำนั้น
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎลำดับรองสำหรับ พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 – ตามที่ พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ ให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกกฎลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์รองรับเกี่ยวกับนิยามสิทธิเรียกร้องที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยให้ชำระหนี้เป็นเงินที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับ (future receivables) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวแทนเรียกเก็บและรับชำระหนี้
ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน – ปัจจุบันการจัดการลงทุนในกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ต้องเป็นไปตามหลักการกระจายการลงทุน และดำรงอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรณีที่ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนได้อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ตามที่กฎหมายกำหนด (passive breach) ไม่ถือเป็นความผิด โดยบริษัทจัดการกองทุน (บริษัทจัดการ)
ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ซีอีโอ A5 ซื้อหุ้นเข้าพอร์ต
ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ซีอีโอ A5 ซื้อหุ้นเข้าพอร์ต
เรียกความเชื่อมั่นนลท. มั่นใจอสังหาฯ ปีนี้ โตตามแผน – ล่าสุด A5 เตรียมรับข่าวดีเร็วๆ นี้ 29 May
ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของ holding company – ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในการประชุม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่* ในเรื่องกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของ holding company เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจยิ่งขึ้น โดยสำนักงาน ก.ล.ต.
ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น – ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแล ICO portal และหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำกับดูแลมีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น และมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial
สิวารมณ์ (SVR) ยื่นไฟลิ่ง ออกหุ้นกู้ฯวงเงินไม่เกิน
สิวารมณ์ (SVR) ยื่นไฟลิ่ง ออกหุ้นกู้ฯวงเงินไม่เกิน
600 ล้านบาท จ่อนำเงินสยายปีกลงทุนพัฒนา โครงการใหม่ๆใกล้ CBD รอบทิศกรุงเทพฯ – นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ 12 May
ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน
ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน
ครั้งที่ 23 (MONEY EXPO 2023) ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2566 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี – ก.ล.ต. 11 May
ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขาย Digital Bond กลุ่มแรก 4 ราย 6,700 ล้านบาท – ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดทดสอบ (go-live) การใช้งานระบบ DIF : Web Portal ภายใต้โครงการ Sandbox ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ที่รองรับการทำธุรกรรมตราสารหนี้ดิจิทัล (Digital Bond) ในตลาดแรก ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 นั้น** มีผู้ออกหลักทรัพย์ที่แสดงความประสงค์จะเสนอขาย Digital Bond ผ่านระบบดังกล่าวเป็นกลุ่มแรก 4 ราย
ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์รองรับการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานกลางของอาเซียน – ก.ล.ต. ให้ความสำคัญเรื่องการยกระดับระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ออกแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของ SRI Fund เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อสนับสนุนให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG) ในการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ออกหลักทรัพย์ (issuer) คำนึงถึงประเด็นด้าน ESG