ข่าวประชาสัมพันธ์ราชภัฏพระนคร | newswit

TWZ เซ็นเอ็มโอยูร่วมทุน ดิจิตอล
TWZ เซ็นเอ็มโอยูร่วมทุน ดิจิตอล
เอ็ดดูเคชั่น ขยายสู่ธุรกิจจัดตั้ง-บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และทดสอบด้วยระบบดิจิทัลและ AI ที่ทันสมัย ครบวงจร – 16 Oct
อธิการบดี มรภ.พระนคร รับรางวัลราชสิงห์
อธิการบดี มรภ.พระนคร รับรางวัลราชสิงห์
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น – การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสนา Aug 2022
มรภ.พระนคร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
มรภ.พระนคร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2565 – การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ 1.เฉลิมพระเกียรติ Aug 2022
มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี
มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง – Aug 2022
มรภ.พระนคร จัดเสวนาสร้างเครือข่ายและพัฒนาหลักสูตรพืชเศรษฐกิจ
มรภ.พระนคร จัดเสวนาสร้างเครือข่ายและพัฒนาหลักสูตรพืชเศรษฐกิจ
กัญชา กัญชง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี – การจัดการเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ Aug 2022
มรภ.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก
มรภ.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก
– กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ "กฎระเบียบและข้อห้ามต่าง ๆ ของหอพัก" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สารสุข Aug 2022
มรภ.พระนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
มรภ.พระนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน – Jun 2022
มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ
มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กิจกรรมดังกล่าว Jun 2022
มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
และเกณฑ์มาตรฐานที่ยั่งยืน – มีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมจำนวน 35 คน คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการจำนวน 2 คน Jun 2022
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมืองมะดัน จัดอบรมการออกแบบ infographic เพื่อการสื่อสาร – Jun 2022
มรภ.พระนคร จัดรอบรมทักษะการโค้ช
มรภ.พระนคร จัดรอบรมทักษะการโค้ช
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม – Jun 2022
มรภ.พระนคร MOU สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
มรภ.พระนคร MOU สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ผลิตบุคลากรให้มีทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการ ของผู้ประกอบการ – Jun 2022
มรภ.พระนคร ฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟน
มรภ.พระนคร ฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟน
แก่กลุ่มผู้สูงวัย จ.นนทบุรี – การอบรมครั้งนี้ มีผู้สูงอายุจากอำเภอต่างๆ ในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 32 Jun 2022
มรภ.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
มรภ.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง อบรมครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล Jun 2022
มรภ.พระนคร อบรมให้ความรู้ไม้ไผ่ชุมชนอำเภอชัยบาดาล
มรภ.พระนคร อบรมให้ความรู้ไม้ไผ่ชุมชนอำเภอชัยบาดาล
– ชาวบ้านชุมชนตำบลลำนารายณ์ และชาวบ้านชุมชนตำบลท่ามะนาว จำนวน 30 คน เข้าร่วมการอบรม โดยมี อาจารย์กิตติคุณ May 2022
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร
จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) – May 2022
มรภ.พระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม
มรภ.พระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม
พัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า – การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม May 2022
มรภ.พระนคร พลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
มรภ.พระนคร พลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู
จัดประชุมทำแผนจัดการเรียนรู้เชิงรุก อบรมครูในเขตพื้นที่บริการ กรุงเทพมหานครโซนเหนือ – โครงการดังกล่าว May 2022
มรภ.พระนคร จัดอบรมพัฒนาทักษะ Soft
มรภ.พระนคร จัดอบรมพัฒนาทักษะ Soft
Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม – การอบรมการพัฒนาทักษะ Soft Skills ดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 27-29 เมษายน 2565 May 2022
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและเทศบาลตำบลบางใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและเทศบาลตำบลบางใหญ่
ร่วมมือร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น – May 2022
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มรภ.พระนคร รับรางวัลชมเชย
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มรภ.พระนคร รับรางวัลชมเชย
การประกวดโครงงานนิสิตนักศึกษา งานโครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ ครั้งที่ 13 – Apr 2022
มรภ.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรม Sam
มรภ.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรม Sam
Chuk Street Art Project – การจัดกิจกรรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม Apr 2022
วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจชาวพระนคร
วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจชาวพระนคร
– กิจกรรมประกอบด้วยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันถวายปัจจัยและชุดไทยธรรม Apr 2022
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร จัดอบรมการเรียนรู้ประสบการณ์
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร จัดอบรมการเรียนรู้ประสบการณ์
สานสัมพันธ์ รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง – การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม Mar 2022
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร
จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาคารเรียนประถมสาธิต – โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Mar 2022
มรภ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานการดำเนินโรงเรียนประถมสาธิต
มรภ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานการดำเนินโรงเรียนประถมสาธิต
มรภ.พระนคร – โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Mar 2022
มรภ.พระนคร ร่วมกับ อบจ.นนทบุรี
มรภ.พระนคร ร่วมกับ อบจ.นนทบุรี
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชัน – กิจกรรมประกอบด้วย Mar 2022
ศูนย์สาธิตการบริบาลฯ มรภ.พระนคร
ศูนย์สาธิตการบริบาลฯ มรภ.พระนคร
เสริมสร้างทักษะเด็กปฐมวัย จัดโครงการ หนูน้อยเรียนรู้ทักษะชีวิต จากศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล – Mar 2022