วิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

12 May 2022

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรง ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ การรู้จักปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ และเพื่อให้เป็นไปตามกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษา ตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดตามประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 โดยมีนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู ชั้นปีที่ 2 - 4 จำนวน 250 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ค่ายหัตถวุฒิ ตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)