ข่าวประชาสัมพันธ์มาตรการภาษี | newswit

ถ้าคนไทยใช้รถยนต์ไฟฟ้า รัฐมีมาตรการลดหย่อนอย่างไรบ้าง?
ถ้าคนไทยใช้รถยนต์ไฟฟ้า รัฐมีมาตรการลดหย่อนอย่างไรบ้าง?
– นาย ณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง อธิบายถึง 27 Mar
MFC ขานรับโครงการ ช้อปดีมีคืน
MFC ขานรับโครงการ ช้อปดีมีคืน
2566 แนะกองทุนเด่น รับสองเด้งทั้งลงทุน-ลดหย่อนภาษี ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. นี้! – คุณนิเวศ พันธุ์ขะวงศ์ 10 Jan
สสส.ย้ำ 3 ปัจจัยหลักลดบริโภคหวาน
สสส.ย้ำ 3 ปัจจัยหลักลดบริโภคหวาน
รอบรู้ ฉลาดเลือก และมาตรการภาษี – นพ.ดร.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Apr 2021
กรุงไทยฟรีค่าธรรมเนียม Krungthai
กรุงไทยฟรีค่าธรรมเนียม Krungthai
e-Withholding Tax Plus ถึงสิ้นปี 65 – ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) Jan 2021
CIBA_มธบ. แนะรัฐจัดมาตรการภาษีดึงโชว์ห่วยเข้าระบบก่อนพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถให้แข่งขันกับโมเดิร์นเทรดได้
CIBA_มธบ. แนะรัฐจัดมาตรการภาษีดึงโชว์ห่วยเข้าระบบก่อนพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถให้แข่งขันกับโมเดิร์นเทรดได้
– "อยากฝากถึงรัฐบาลหากต้องการพัฒนาโชว์ห่วยเล็กๆ ให้เป็นสมาร์ทโชว์ห่วยได้ Oct 2019
ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้านเร่งรัดการลงทุน
ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้านเร่งรัดการลงทุน
– นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการและเลขานุการ ครม.เศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ Sep 2019
กระทรวงการคลังผลักดันมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน – กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรผลักดันมาตรการภาษีดังกล่าว เพื่อช่วยกระตุ้นอุปสงค์การใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ซึ่งจะส่งผลดีในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะพลาสติกและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยในคราวเดียวกัน รวมทั้งจะเป็นทางเลือกของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ทดแทนพลาสติกที่สลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้น
ซีเอ็ดขานรับมาตรการภาษีส่งเสริมการอ่านช้อปหนังสือช่วยชาติ
ซีเอ็ดขานรับมาตรการภาษีส่งเสริมการอ่านช้อปหนังสือช่วยชาติ
– โดยมีใจความสำคัญว่า รัฐบาลได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) May 2019
วธ.ขานรับมาตรการภาษี “ซื้อหนังสือ
วธ.ขานรับมาตรการภาษี “ซื้อหนังสือ
ลดหย่อนภาษีได้” 1.5 หมื่นบาท ส่งเสริมคนไทยซื้อหนังสือ-สนับสนุนคนไทยรักการอ่าน พร้อมบูรณาการร่วมมือภาครัฐ-เอกชน May 2019
ธนชาตหนุนงานสัมมนาบัญชีเดียว -
ธนชาตหนุนงานสัมมนาบัญชีเดียว -
จัดโปรฯ เอาใจคน SME ให้ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 5% นาน 2 ปี พร้อมต่อเวลาฟรีประเมินหลักประกัน – ธนาคารธนชาต จำกัด Apr 2019
กระทรวงการคลังดันมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) เพื่อขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาค – การยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ IBC) มาทดแทน ROH1, ROH2, IHQ และ ITC เพื่อส่งเสริมการลงทุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน – (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ให้การสนับสนุนต้องลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการ "ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน" และดำเนินการตามแนวทางของโครงการ (2) ต้องให้การสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าหมู่บ้านละ 100,000 บาท โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถให้การสนับสนุนได้มากกว่า 1 หมู่บ้าน (3) ผู้บริจาคจะต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากกรมป่าไม้ โดยระบุว่า
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนรวมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคให้แก่กองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ 1. สำหรับบุคคลธรรมดา ให้หักลดหย่อนได้เป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่นๆ 2.
ครม. เห็นชอบการให้หักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” – นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงว่า"เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เสียภาษีที่มีทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์พายุฯ ที่เกิดขึ้น จึงให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากพายุฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 1. กรณีซ่อมบ้าน
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ปี 2562 ของกระทรวงการคลัง – 1. มาตรการทางด้านภาษี 1.1 มาตรการหักลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย :สามารถนำเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลได้เท่าจำนวนที่บริจาค 1.2 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค : ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับบริจาค ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำ 1) จำนวนเงินชดเชยจากรัฐบาล และ 2)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมอบของขวัญปีใหม่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมอบของขวัญปีใหม่
ปลายปี 2561 ด้วยมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ – นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า Dec 2018
ครม. เห็นชอบ มาตรการภาษี ซื้อสินค้า “ยางล้อรถ-หนังสือ-สินค้าโอทอป” ได้ลดภาษี เป็นปีแรก วธ. ร่วมมือกับคลัง-สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ กระตุ้นธุรกิจหนังสือให้ฟื้นตัว-คนไทยรักการอ่าน ซื้อหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ ลดภาษีเงินได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท – วันที่ 4 ธ.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า จากกรณีที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 – 1. กำหนดให้บุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยที่บริจาคเงินให้พรรคการเมือง หรือให้การสนับสนุนเงิน หรือทรัพย์สินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง นำไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจำนวนเงินที่บริจาคแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท ในปีภาษีนั้น
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค – 1. มาตรการภาษีเกี่ยวกับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarters : ROH1) ยุติการรับจดแจ้ง ROH1 รายใหม่ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และให้ ROH1 ในปัจจุบันได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปถึงรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 นอกจากนั้น ให้ค่าสิทธิที่ ROH1 ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
มาตรการภาษีเพื่อการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น – 1. กำหนดให้ใช้อัตราร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการประกอบกิจการการขายสินค้าหรือการให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงที่จะต้องให้ผลปฏิบัติเท่าเทียมกับสถานเอกอัครราชทูต
ดัชนีความเชื่อมั่นฯ สิงหาคม ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน
ดัชนีความเชื่อมั่นฯ สิงหาคม ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน
เกิดจากฝนตกต่อเนื่องและ น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ขณะที่การส่งออกยังขยายตัวดี กังวลมาตรการภาษีนำเข้าสหรัฐฯ – โดย Sep 2018
“ปลัดฯ ท่องเที่ยว ชื่นชม...มาตรการภาษีฯ
“ปลัดฯ ท่องเที่ยว ชื่นชม...มาตรการภาษีฯ
กระตุ้นท่องเที่ยวไทย” มั่นใจมาถูกทาง ...เน้นกระจายรายได้โดยตรง ทั่วถึง และเท่าเทียม – 1. Aug 2018
ก.ท่องเที่ยวฯ แนะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเมืองรอง ได้ประโยชน์จากมาตรการภาษีฯ – ในโอกาสช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองรอง ซึงปัจจุบันได้ประกาศไปแล้ว 55 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย* พิษณุโลก* ตาก* เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย* ลำพูน อุตรดิตถ์ ลำปาง* แม่ฮ่องสอน* พิจิตร แพร่ น่าน* กำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด
“บล.โกลเบล็ก” จับตาสงครามการค้าจีน-สหรัฐ
“บล.โกลเบล็ก” จับตาสงครามการค้าจีน-สหรัฐ
วางกรอบดัชนี 1,710 -1,760 จุด-แนะเก็งกำไร DTAC - MONO- CENTEL-ERW – น.ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง Apr 2018
มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – 1. กำหนดให้นายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวมกันไม่เกิน 100 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สามารถนำรายจ่ายค่าจ้างรายวันที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างมาหักเป็นรายจ่ายได้เป็นจำนวน 1.15 เท่าของค่าจ้างรายวันที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง ค่าจ้างรายวัน หมายถึง
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้าง สำหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล – 1. กระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงานในการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการให้มีความแตกต่างจากหลักเกณฑ์สำหรับศูนย์เลี้ยงเด็กทั่วไป (Stand-alone)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร) – 1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กำหนดให้ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปของผู้มีเงินได้ หรือของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ซึ่งเกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้
นักเศรษฐศาสตร์ชี้สัญญาณดีรายได้บุหรี่เข้าเป้า
นักเศรษฐศาสตร์ชี้สัญญาณดีรายได้บุหรี่เข้าเป้า
จับตาคลังออกมาตรการภาษีใหม่ช่วยโรงงานยาสูบ – รศ.ดร. อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ Jan 2018