ข่าวประชาสัมพันธ์ปลัดเกษตรฯ | newswit

รองปลัดเกษตรฯ ติดตามผลการดำเนินงาน
รองปลัดเกษตรฯ ติดตามผลการดำเนินงาน
และเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – นอกจากนี้ 29 Aug
ปลัดเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมกรมวิชาการเกษตร
ปลัดเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมกรมวิชาการเกษตร
เน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น – สำหรับ กรมวิชาการเกษตร 16 Aug
ปลัดเกษตรฯ หารือด้านเกษตรร่วมกับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร
ปลัดเกษตรฯ หารือด้านเกษตรร่วมกับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร
ประจำประเทศไทย หวังกระชับความสัมพันธ์และเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยที่มีศักยภาพไปสหราชอาณาจักรในอนาคต – 03 Aug
ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่คุมเข้มส่งออกทุเรียนใต้
ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่คุมเข้มส่งออกทุเรียนใต้
สยบปัญหาทุเรียนอ่อนและสวมสิทธิ์ กรมวิชาการเกษตรยืนยันทะเบียน GAP รูปแบบใหม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์กลางเดือน ธ.ค. แน่นอน Nov 2022
ปลัดเกษตรฯ เปิดงานโครงการส่งเสริมไหมอุตสาหกรรมรังเหลือง
ปลัดเกษตรฯ เปิดงานโครงการส่งเสริมไหมอุตสาหกรรมรังเหลือง
โชว์ผลงานตามนโยบายตลาดนำการผลิต ชู น่านโมเดล พร้อมเดินหน้าต่อ ขยายผลทั่วทุกพื้นที่ – สำหรับ ปัญหาสำคัญของภาคเกษตร Aug 2022
รองปลัดเกษตรฯ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
รองปลัดเกษตรฯ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี) และอาเซียนกับรัสเซีย Aug 2021
ปลัดเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ปลัดเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับกลาง รุ่นที่ 98 – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ Jul 2021
ปลัดเกษตรฯ สั่งเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น
ปลัดเกษตรฯ สั่งเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น
ให้กักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด และให้สำนัก/กองที่มีผู้ติดเชื้อ WFH 100% – 1) ให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติราชการที่บ้าน Jun 2021
ปลัดเกษตร ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปลัดเกษตร ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
– ดร.ทองเปลว กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น Feb 2021
ปลัดเกษตรฯ กำชับกรมชลประทานปรับแผนการระบายน้ำ
ปลัดเกษตรฯ กำชับกรมชลประทานปรับแผนการระบายน้ำ
จับมือการประปานครหลวงสู้ความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา ลดผลกระทบต่อประชาชน – ดร.ทองเปลว เปิดเผยว่า Feb 2021
ปลัดเกษตรฯ เผยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด
ปลัดเกษตรฯ เผยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด
พ.ศ. 2563 - 2565 เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด เน้น 3 มาตรการ – "โดยที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการใน (ร่าง) Jan 2021
ปลัดเกษตรฯ สั่งพ่นฆ่าเชื้อทั่วกระทรวงเกษตรฯ
ปลัดเกษตรฯ สั่งพ่นฆ่าเชื้อทั่วกระทรวงเกษตรฯ
ช่วงหยุดยาว ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน – นอกจากนี้ Jan 2021
ปลัดเกษตรฯ ย้ำเจ้าหน้าที่พร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ปลัดเกษตรฯ ย้ำเจ้าหน้าที่พร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
อย่างเคร่งครัด พร้อมยืนยันอาหารทะเลไทยปลอดภัยด้วยมาตรฐานการตรวจสอบระดับสากล – Dec 2020
ปลัดเกษตรฯ เตรียมเสนอขอทบทวนโครงการ
ปลัดเกษตรฯ เตรียมเสนอขอทบทวนโครงการ
1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (เพิ่มเติม) พร้อมชงเข้า ครม. ต่อไป – ทั้งนี้ Dec 2020
ปลัดเกษตรฯ เป็นประธานการซักซ้อมการมอบนโยบายด้านเกษตรต่างประเทศ
ปลัดเกษตรฯ เป็นประธานการซักซ้อมการมอบนโยบายด้านเกษตรต่างประเทศ
– นอกจากนี้ จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Nov 2020
ภาพข่าว: ปลัดเกษตรฯส่งมอบผลิตภัณฑ์นมสดยู.เอส.ที
ภาพข่าว: ปลัดเกษตรฯส่งมอบผลิตภัณฑ์นมสดยู.เอส.ที
ไทย – เดนมาร์ค แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด – “ในวันนี้จึงได้ทำการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์นมแก่ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ May 2020
ปลัดเกษตรฯ นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้ประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ปลัดเกษตรฯ นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้ประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) – การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัน คือ 1) กรมประมง Apr 2020
ปลัดเกษตรฯ VDO Coference รับฟังรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดในช่วงสถานการณ์โควิด-19
ปลัดเกษตรฯ VDO Coference รับฟังรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดในช่วงสถานการณ์โควิด-19
พร้อมหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ – นอกจากนี้ Mar 2020
ปลัดเกษตรฯ เน้นย้ำการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรไทย
ปลัดเกษตรฯ เน้นย้ำการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรไทย
– ทั้งนี้ ประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของ GIZ ได้จัดทำโครงการ Thai Rice NAMA Jan 2020
ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ (ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสันนิบาตสหกรณ์)
ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ (ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสันนิบาตสหกรณ์)
– นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทย National Jun 2019
ปลัดเกษตรฯ เปิดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 (Livestock Expo 2019) ภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย” – นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้กำหนดจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี สถาปนากรมปศุสัตว์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
ปลัดเกษตรฯ มอบหมายหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน – อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน จึงได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการ ดังนี้ 1) ให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ปลัดเกษตรฯ มอบโล่ข้าราชการดีเด่น
ปลัดเกษตรฯ มอบโล่ข้าราชการดีเด่น
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาศครบรอบ ๖๗ ปี “ยึดมั่นพัฒนาคุณภาพการสอนบัญชีและสอบบัญชี ขับเคลื่อนงานด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส Mar 2019
ปลัดเกษตรฯ เปิดใช้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปลัดเกษตรฯ เปิดใช้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ตามมาตรการเร่งรัดการใช้ยางพารา พร้อมตั้งเป้าขยายผลกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ – ด้าน Dec 2018
ปลัดเกษตรฯ เปิดใช้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ตามมาตรการเร่งรัดการใช้ยางพารา พร้อมตั้งเป้าขยายผลกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ – ด้าน ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการข้าวมีความภาคภูมิใจที่ร่วมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากยางพาราที่ผลิตโดยพี่น้องชาวสวนยาง นอกจากถนนเส้นนี้แล้ว ในปี 2549 กรมวิชาการเกษตรยังได้ร่วมกับกรมการข้าว
ปลัดเกษตรฯ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปลัดเกษตรฯ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Sep 2018
ปลัดเกษตรฯ เปิดงานฉลองครบรอบ “66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร” พร้อมเปิดตัวโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สินค้าคุณภาพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และใช้การตลาดนำการผลิต – นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกบูธนิทรรศการต่าง ๆ เช่น โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระยะที่ 2 หรือ Co-op Click 4.0
ปลัดเกษตรฯ จับมือเอกอัครราชทูต
ปลัดเกษตรฯ จับมือเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโรม ผลักดันส่งออกยางพาราในตลาดยุโรป – ปลัดกระทรวงฯ Jun 2018
ปลัดเกษตรฯ เปิดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 ณ สวนสัตว์ดุสิต เน้นให้ความรู้คุณประโยชน์ของนม เสริมสร้างสุขภาพที่เหมาะสมกับทุกวัย พร้อมการออกบูธนมหลากหลาย เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์วันดื่มนมโลก – สำหรับในปี 2561 ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานภายใต้แนวคิด "นมยิ่งดื่มยิ่งดี" โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อสค. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO