ปลัดเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมกรมวิชาการเกษตร เน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

16 Aug 2023

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรและหารือข้อราชการ โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี ชั้น 2 อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร ว่า การประชุมตรวจเยี่ยมกรมวิชาการเกษตรในวันนี้ ได้มอบแนวทางการดำเนินงานโดยเน้นให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทดแทนระบบการทำงานแบบเดิม โดยเฉพาะการให้บริการแก่ประชาชน ในการอนุมัติ อนุญาต การออกใบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ฯลฯ ให้มีระยะเวลาดำเนินการสั้นลง ลดขั้นตอน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรสำหรับการเปิดตลาดใหม่ ๆ เพิ่ม ในส่วนของบุคลากร ขอให้บุคลากรในหน่วยงานเป็น "นักปฏิบัติ" เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง รวมทั้ง ได้มอบหมายให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณะมากขึ้นอีกด้วย

ปลัดเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมกรมวิชาการเกษตร เน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สำหรับ กรมวิชาการเกษตร มีวิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตรและเป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากล บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้สมดุลวัฒนธรรมองค์กร ภายในปี พ.ศ. 2570" มีผลการดำเนินงานสำคัญในปีที่ผ่านมา 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการวิจัยและพัฒนา อาทิ การรับรองพันธุ์พืชใหม่ งานวิจัยด้าน BCG เกษตร-อาหารสร้างมูลค่าเพิ่ม (ปี 2564 -2566) งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การลดการใช้สารเคมี (ปี 2564 -2566) เป็นต้น 2) ด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน อาทิ การควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียน (ทุเรียนอ่อน) การควบคุมคุณภาพทุเรียนส่งออกตามมาตรการ Zero Covid และ งานบริการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช เป็นต้น 3) ด้านการกำกับและดูแลตามกฎหมาย กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ร.บ. 6 ฉบับ โดยมีการดำเนินการตามกฎหมายและการปรับปรุงกฎหมาย การอบรมพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยาน เป็นต้น และ 4) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย อาทิ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไปสู่กลุ่มเป้าหมายแล้ว 16,133 ราย