รองปลัดเกษตรฯ ติดตามผลการดำเนินงาน และเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

29 Aug 2023

นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2566 อาทิ การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) การบริหารจัดการสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการการเกษตรในช่วงฤดูฝน และฝนทิ้งช่วง เป็นต้น

รองปลัดเกษตรฯ ติดตามผลการดำเนินงาน และเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ สป.กษ. (1 ตุลาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566) และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สป.กษ. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งหน่วยงานภายใต้สังกัดส่วนใหญ่ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมถึงมีการพิจารณาเป้าหมายความสำเร็จการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโครงการ/งานต่าง ๆ อาทิ โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง การพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา และการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เป็นต้น

ทั้งนี้ รองปลัดพีรพันธ์ฯ ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่ความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OPSMOAC Driving for Success) โดยให้ถอดบทเรียนการทำงานในปี 2566 และวางแผนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป