ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคารกลางอาเซียน | newswit

รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน มุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือในฐานะศูนย์กลางการเติบโตของโลก – การประชุม AFMGM ได้ติดตามความก้าวหน้าของประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จ (Priority Economic Deliverables) ตลอดจนจัดการกับปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการฟื้นตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (การฟื้นฟู-การสร้างใหม่) การเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัลเพื่อการเติบโต (เศรษฐกิจดิจิทัล)
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ – 1. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ที่ประชุมได้รับทราบรายงานเศรษฐกิจจากผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ซึ่งเห็นพ้องว่า
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 23 – นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers' Meeting: AFMM) ครั้งที่ 23 และเป็นประธานร่วมกับนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers' and Central
ผลการประชุม ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM – ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025) และความคืบหน้าของการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting: AFMGM) เช่น การเปิดเสรีการค้าบริการทางการเงิน
ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เชื่อมเครือข่ายการชำระเงินในอาเซียน
ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เชื่อมเครือข่ายการชำระเงินในอาเซียน
นำเสนอใน “การประชุม รมว.คลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 ” – Apr 2019
การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย – การประชุมในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลัง และธนาคารกลางอาเซียน+3
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2562 – ประเทศไทยได้กำหนดแนวคิดหลัก (Theme) ของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 คือ "Advancing Partnership for Sustainability" หรือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" มาจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี – 1. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 อย่างไม่เป็นทางการ ผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกปี
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี – 1.การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 อย่างไม่เป็นทางการ ผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกปี
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 21 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ – 1. การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ ADBครั้งที่ 51จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-6พฤษภาคม 2561ภายใต้หัวข้อ "Linking People and Economies for Inclusive Development"โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการ ADB ของไทย
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 21 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ – การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ ADB ครั้งที่ 51 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Linking People and Economies for Inclusive Development" โดยในการประชุมสภาผู้ว่าการของประเทศสมาชิก (Governors' Plenary) จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับ "ADB Strategy 2030"
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ – ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint 2025) และ สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเร่งดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ที่เหลือให้ทันตามกำหนด นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบ ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การรวมตัวทางการเงิน
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (The ASEAN Finance Deputies’ Meeting: AFDM) – นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFCDM+3) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN
ภาพข่าว: การประชุม ASEAN Finance
ภาพข่าว: การประชุม ASEAN Finance
and Central Bank Deputies’ Meeting เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2561 – Apr 2018
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 – ปัจจัยบวกของการเติบโตเศรษฐกิจเอเชียโดยหลักมาจากภาคการส่งออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องหนี้ภาคเอกชนและภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ
ภาพข่าว: การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่
ภาพข่าว: การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่
3-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรม Shangri-La Hotel Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 – Apr 2018
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น – 1. การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ ADB ครั้งที่ 50 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ "Building Together the Prosperity of Asia" โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้ว่าการ ADB ของไทย
ภาพข่าว: รมว.คลังร่วมการประชุม
ภาพข่าว: รมว.คลังร่วมการประชุม
Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting between ASEAN and Japan – May 2017
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น – 1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ของไทยจะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 ซึ่งเป็นการประชุมของผู้ว่าการ ADB จากประเทศสมาชิกจำนวน 67 ประเทศ