ข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกร | newswit

รองปลัดฯ อำพันธุ์ ติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย
รองปลัดฯ อำพันธุ์ ติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย
มุ่งหวังยกระดับเกลือทะเลควบคู่อนุรักษ์ภูมิปัญญา – นอกจากนี้ Feb 2022
กระทรวงเกษตรฯ วางกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
กระทรวงเกษตรฯ วางกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
– อย่างไรก็ตาม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้แทนเกษตรกรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนาเกลือ Nov 2021
กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุม
กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุม
กัญชง กัญชา กระท่อม – กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในก Jun 2021
ภาพข่าว: เกษตรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ภาพข่าว: เกษตรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
แจ้งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี – Oct 2019
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2561 –
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2561 –
ด้านขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนนั้น ใช้เอกสารเพื่อการขึ้นทะเบียน คือ Aug 2018
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2561 –
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2561 –
ด้านขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนนั้น ใช้เอกสารเพื่อการขึ้นทะเบียน คือ Aug 2018
กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยใช้ระบบวาดแปลงไปแล้ว 650,000 แปลง พร้อมหนุนแผนปี 61 ให้แล้วเสร็จอีก 13 ล้านแปลงทั่วประเทศ หวังใช้สนับสนุนด้านการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด – นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 - 2556 มีการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร แต่ไม่มีระบบการวาดแปลง ต่อมาเมื่อปี 2557 ได้ใช้เครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร์ GPS
คืบหน้าระเบียบขึ้นทะเบียนเกษตรกรฉบับ ปี 59 สศก. เผย พร้อมประกาศใช้เดือนมิถุนายนนี้ – นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ถึงการดำเนินงานร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2559 ซึ่งมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงความคืบหน้า กยท. หลังผ่าน 120 วันตามบทเฉพาะกาล ตั้งนายเชาว์ ทรงอาวุธ รอง ผอ. สกย. เป็นผู้ว่าการชั่วคราว – พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงถึงความคืบหน้าการยางแห่งประเทศไทยหลังผ่านช่วง 120 วันตามบทเฉพาะกาลว่า ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งนายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
กยท. ลั่น พร้อมขึ้นทะเบียนเกษตรกร-สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง – ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง) แจ้งว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนั้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 ทั้ง 2 ฉบับ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้จัดตั้ง "กองทุนพัฒนายางพารา"
กลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ เข้ายื่นหนังสือถึง รมว. กษ. ถกประเด็นราคายาง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการแต่งตั้งบอร์ด ด้าน กยท. ย้ำแก้ปัญหาเร่งด่วน – เมื่อวันที่ 2 ต.ค.58 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)รับหนังสือยื่นข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ที่ขอให้กระทรวงเกษตรฯพิจารณา3 ประเด็นหลัก โดยปลัด กษ.
กลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ เข้ายื่นหนังสือถึง รมว. กษ. ถกประเด็นราคายาง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการแต่งตั้งบอร์ด ด้าน กยท. ย้ำแก้ปัญหาเร่งด่วน – เมื่อวันที่ 2 ต.ค.58 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)รับหนังสือยื่นข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ที่ขอให้กระทรวงเกษตรฯพิจารณา 3 ประเด็นหลัก โดยปลัด กษ.
เกษตรฯ ขีดเส้นขึ้นทะเบียนเกษตรกร 6.33 ล้านครัวเรือนให้แล้วเสร็จภายในตุลาคมนี้ – สำหรับกิจกรรมและแนวทางการดำเนินงาน ที่จะเร่งดำเนินการ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบงานในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยการปรับวิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยจ้างอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลแทนการให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนตามความสมัครใจ และให้เกษตรกรเป็นผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูลตนเอง
กยท. เตรียมออกประกาศขึ้นทะเบียนเกษตรกร - สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเร็วๆ นี้ เปิดทางให้บริหารจัดการ-พัฒนาธุรกิจยางด้วยตัวเอง เชื่อชาวสวนยางได้อานิสงส์ทั่วหน้า – นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกร – สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของภาคการเกษตรไทย ให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย แนะเพิ่มความถี่ขึ้นทะเบียนชาวไร่อ้อย กำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยที่ชัดเจน เพื่อบริหารจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ เสนอ กอน. สร้างเสถียรภาพราคาน้ำตาลหลังเปิด AEC สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค – นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากมุมมองของนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เสนอแนวคิดให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา – นายเสกสรรค์ ศรีบุศยกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ โดยการจ่ายชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งมีพื้นที่สวนยางเปิดกรีดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
เกษตรลุยคืนความสุข ลงพื้นที่ เยี่ยมพี่น้องชาวนา
เกษตรลุยคืนความสุข ลงพื้นที่ เยี่ยมพี่น้องชาวนา
– นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการบูรณาการวางแผนการทำงานร่วมกับ คสช. มานั้น Sep 2014
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรคืนความสุขให้ชาวนา – ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าว คืนความสุขให้ชาวนา ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้จังหวัดมหาสารคาม จัดทำโครงการขึ้นเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ถูกต้องให้ชาวนาหรือผู้สนใจทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจ
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๗ – ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต่างๆตามนโยบายภาครัฐ แต่ในปี ๒๕๕๗/๕๘ ได้เปลี่ยนแปลงหลักกการจากการรับรองเกษตรกร
เกษตรสารคามเดินหน้าลดต้นทุนข้าว – ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่เกษตรเกษตรทั่วจังหวัดมหาสารคาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมพิรุณ ๒ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนนโยบายโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ระบุว่า แนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘
วราเทพ ลงพื้นที่ติดตามงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และจุดรับจำนำข้าวเปลือก ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 หวังเพิ่มประสิทธิภาพโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทุกขั้นตอน – กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ของจังหวัดลพบุรี ณ วัดธรรมเจดีย์
“ยุคล”สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรสวนยาง หวังเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิต ตามที่ครม.อนุมัติ 2,520 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 25 ไร่ – กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ “ยุคล”สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรสวนยาง หวังเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิต ตามที่ครม.อนุมัติ 2,520 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมมอบอสย.เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มเกษตรกรตั้งโรงงานแปรรูปยางที่เหมาะสมในพื้นที่ เชื่อมอุตสาหกรรมปลายน้ำ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี ๒๕๕๗ – กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--เกษตรจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สนองนโยบายรัฐบาลเร่งเดินหน้ารับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ วันนี้ (๒ ก.ย.๕๖) ที่ห้องประชุมพิรุณ ๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว – กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดการ ดูงานใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฯพณฯ วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 11.00 น. ฯพณฯ วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“วราเทพ” ประชุมชี้แจงแนวทางปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแก่เกษตรอำเภอและเกษตรตำบลภาคเหนือ – กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “วราเทพ” ประชุมชี้แจงแนวทางปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแก่เกษตรอำเภอและเกษตรตำบลภาคเหนือ หวังให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ป้องกันการทุจริต และการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต เห็นชอบให้ภาคใต้ขยายระยะเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 เหตุฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุน พร้อมขยายสิ้นสุดรับจำนำ 30 พ.ย. 2556 – กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ว่า