ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๑:๐๙ น.

กระทรวงการคลังฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงการคลังฯ”

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังฯ ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๖๑

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

ปภ.เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ครอบคลุมทุกมิติ ยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่งครัด ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ต้องได้รับการช่วยเหลือหรือซ่อมแซมแล้วเสร็จครบทุกหลังโดยเร็ว ด้านการเกษตร จังหวัดต้องจ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้ครบถ้วนทุกรายภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ เร่งซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว หากจังหวัดให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือวงเงินทดรองราชการของจังหวัดไม่เพียงพอ ให้ประสานขอขยายระยะเวลาและวงเงินงบประมาณผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยด่วนต่อไป

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 12 จังหวัด ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทุกจังหวัดและอยู่ในกระบวนการฟื้นฟู ซึ่งในการบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุก

บกปภ.ช.เน้นย้ำจังหวัดตรวจสอบข้อมูลความเสียหาย - เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๐

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย

บกปภ.ช.แจงแนวทางการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๐

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กำหนดแนวทางการช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1.เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

บกปภ.ช.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวสำรวจข้อมูลสถานประกอบการ ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๐

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลสถานประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมประสานจังหวัดใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

บกปภ.ช. ย้ำ ครอบครัวผู้เสียชีวิตต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาทันที ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๖๐

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการ บกปภ.ช. ดูแลครอบครัวผู้ชีวิต โดยทุกรายที่เสียชีวิตจากอุทกภัยต้องได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าจัดการศพ พร้อมกำชับจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

บกปภ.ช.ประสานจังหวัดสำรวจความเสียหาย ยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๖๐

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัดสำรวจข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพให้ดำเนินการในทันที ส่วนบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย

บกปภ.ช. ย้ำ ครอบครัวผู้เสียชีวิตต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาทันที ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๖๐

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เน้นย้ำครอบครัวผู้ชีวิตทุกรายต้องได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าจัดการศพ พร้อมกำชับจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยจ่ายเงินค่าจัดการศพรายละ 25,000 บาท

นายกรัฐมนตรี สั่งการ บกปภ.ช.ประสานจังหวัดภาคใต้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๐

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการให้ บกปภ.ช.ประสานจังหวัดจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ปภ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง โดยยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่งครัด

สคร. ยกระดับผู้แทนคลังทำหน้าที่เชิงรุก (Active Shareholder) ขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายแก่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังฯ เร่งการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน 19 ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสาน 19 จังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน โดยจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ รวมถึงเร่งฟื้นฟูสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว พลเอก

ภาพข่าว: เอสซีจี องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดมผู้เชี่ยวชาญเปิดเวที ASEAN Sustainable บ้าน/คอนโด—๒๔ พ.ย. ๕๗

ฯพณฯ สมหมาย ภาษี (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฯพณฯ เล เลือง มินท์ (ที่ 6 จากซ้าย) เลขาธิการอาเซียน คุณกานต์ ตระกูลฮุน (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี คุณอิโว เดอ โบเออร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการทั่วไป สถาบันโกลบอล กรีน โกรวท์

ภาพข่าว: เอสซีจี องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดมผู้เชี่ยวชาญเปิดเวที ASEAN Sustainable บ้าน/คอนโด—๑๘ พ.ย. ๕๗

ฯพณฯ สมหมาย ภาษี (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฯพณฯ เล เลือง มินท์ (ที่ 6 จากซ้าย) เลขาธิการอาเซียน คุณกานต์ ตระกูลฮุน (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี คุณอิโว เดอ โบเออร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการทั่วไป สถาบันโกลบอล กรีน โกรวท์

กทม.จ่ายเงินเยียวยาเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยได้ก่อนปีใหม่ ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๕

นายวสันต์ มีวงษ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 38/2555 ซึ่งมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ปภ.เผยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมี 2 ส่วน ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๕๔

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมี 2 ส่วน เบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับเงินพิเศษจากรัฐบาล 5,000 บาท และยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ปภ.รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย 160 ราย ใน 28 จังหวัด ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน ทั่วไป—๙ พ.ย. ๕๓

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย รวม 160 ราย ใน 28 จังหวัด ซึ่ง ปภ.จะได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ปภ.รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย 40 ราย ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๓

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) รายงานช่วงวันที่ 10 -26 ตุลาคม 2553 มีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย รวม 40 ราย ซึ่งปภ.จะได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบกระทรวงการคลังฯต่อไป นายวิบูลย์

ปภ.รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย 15 ราย สูญหาย 1 ราย ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๓

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยรวม 15 ราย ผู้บาดเจ็บ 1 ราย และผู้สูญหาย 1 ราย ซึ่ง ปภ.จะได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ปภ.รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย 17 ราย สูญหาย 1 ราย ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๓

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยรวม 17 ราย ผู้บาดเจ็บ 1 ราย และผู้สูญหาย 1 ราย ซึ่ง ปภ.จะได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ปภ.รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย รวม 11 ราย สูญหาย 1 ราย ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๕๓

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยรวม 11 ราย และผู้สูญหาย 1 ราย ซึ่ง ปภ.จะได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ