มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดหลักสูตร TEPCoT รุ่นท 16

15 Mar 2024

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 16 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ ได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้บูรณาการองค์ความรู้ แนวความคิด และประสบการณ์ทางการค้า และการพาณิชย์ด้านต่างๆ และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการค้าและการพาณิชย์ที่จะนำพาประเทศให้เป็นผู้นำเศรษฐกิจของเอเชียต่อไปอย่างยั่งยืนภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, คุณภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานหลักสูตร TEPCoT, คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร TEPCoT ร่วมในพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดหลักสูตร TEPCoT รุ่นท 16

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดหลักสูตร TEPCoT รุ่นท 16