"โยธินบูรณะ" คว้าแชมป์ชิงทุนศึกษาต่างประเทศ

04 Feb 2003

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--กรมสามัญศึกษา

นายวิศรุต สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2545 ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนของโรงเรียนโยธินบูรณะ สามารถสอบชิงทุนไปศึกษาต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 22 คน ในโครงการ AFS (American Field Service) โครงการ AIE (American International Exchange) และโครงการ ICE(Thai - Inter Cultural Exchange) โดยจะเริ่มเดินทางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ซึ่งทั้ง 22 คน เป็นนักเรียนจากโครงการภาคภาษาอังกฤษ 16 คน และโครงการเสริมความเป็นเลิศวิทย์ - คณิต 6 คน จึงนับเป็นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งสองโครงการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะกล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้ เป็นที่น่ายินดี ภาคภูมิใจของชาวโยธินบูรณะ ทั้ง นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง บูรณาการกับหลักสูตร และสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

นายเผดียง เสียงสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงองค์ประกอบหลักที่ทำให้นักเรียนทั้งสองโครงการประสบความสำเร็จว่า ประการแรก คือ ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจแสวงหาสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางการศึกษา ประการที่สอง ครูอาจารย์ หมวดภาษาต่างประเทศให้ความดูแล เอาใจใส่ และสอนเสริมเติมเต็มให้นักเรียนที่สอบชิงทุนประเภทต่าง ๆ และ ประการที่สาม คือ นักเรียนได้เห็นความสามารถของรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และไปสอบชิงทุนในองค์กรต่างๆ ดังนี้

โครงการ AFS ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ นายศิริศิลป์ กองศิลป์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ เด็กหญิงเกษศิณี สุวรรณนิคม, นายชนินทร์ พานิชพันธ์, นายณัฐปวุฒิ อารีรัตน์วงศ์, นางสาวกัญญาวีร์ ชุมพลบัญชร, นางสาวจิรกมล ศิลปบรรเลง, นางสาวสมกมล จิตต์ชัยวิสุทธิ์, นางสาวสิรยา พงศ์วราภา และนายนิติพงษ์ พานพา

ประเทศเยอรมันนี ได้แก่ นายอภิวัฒน์ กมลวัทนิศา, นางสาวศศิวิมล สุวรรณธิการ ประเทศเบลเยี่ยม ได้แก่ นางสาวทอแสง ช่วงโชติ ประเทศเดนมาร์ก ได้แก่ นางสาวสิดาภา โยธาวงษ์, นางสาวมินตรา ภูริปัญญาวานิช

ประเทศฟินแลนด์ ได้แก่ นางสาวชนนิกานต์ เพชรประสิทธิ์

ประเทศอิตาลี ได้แก่ นายอัคร คงอุดม

ประเทศชิลี ได้แก่ นางสาวชลหทัย สุทธศรี

โครงการ AIE ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ เด็กชายปณวัฒน์ พรหมชัย, เด็กหญิงนลิน ลิมปิวิลาส, เด็กหญิงอภิชญา สหัสสะรังษี และเด็กขายกิติภูมิ ชัยวรวิทย์กุล

โครงการ ICE ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ เด็กหญิงภัทราภรณ์ วงศ์ทวีปกิจ--จบ--

-พห/ศน-

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit