ข่าวประกวดราคาจาก กทม.

24 May 2005

กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--กทม.

1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ตามที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศประกวดราคา เลขที่ 8/2548 ลงวันที่ 12 เม.ย. 48 กรุงเทพมหานครมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการประกวดราคาออกไปโดยไม่กำหนดเวลาใหม่ที่แน่นอน จึงประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ตามประกาศประกวดราคาเลขที่ 9/2548 ลงวันที่ 20 พ.ค. 48

2. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. สอบราคาจัดซื้อชุดนันทนาการสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 1,300 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. – 7 มิ.ย. 48 เวลา 10.00-12.00 น. และเปิดซองวันที่ 8 มิ.ย. 48 เวลา 13.30 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา วันที่ 24 พ.ค. – 7 มิ.ย. 48 สอบถามโทร. 0 2548 0328 ในวัน เวลาราชการ

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 หัวหมาก สอบราคาซื้อแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา 333 อัน กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 พ.ค. 48 เวลา 09.00-15.00 น. และเปิดซองวันที่ 31 พ.ค. 48 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ค. 48 สอบถามโทร. 0 2374 3550 ในวัน เวลาราชการ

4. สำนักงานเขตบางกะปิ สอบราคา 3 รายการ

4.1 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ.ลาดพร้าว 107 แยก 12 ขวามือ ช่วงปลาย สำหรับทะเบียนประเภทงานทางชั้นที่ 1-4 กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 1 มิ.ย. 48 เวลา 08.00-15.00 น. และเปิดซองวันที่ 2 มิ.ย. 48 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เอกสารสอบราคาชุดละ 1,000.- บาท ผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกะปิ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 48 เวลา 12.00 น. เป็นหมดเขต สอบถามโทร. 0 2378 1612 ในวัน เวลาราชการ ราคากลางเป็นเงิน 782,000.- บาท

4.2 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ.ลุงหล่อ ป้าสง่า ช่วงปลาย สำหรับทะเบียนประเภทงานทางชั้นที่ 1-4 กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 1 มิ.ย. 48 เวลา 08.00-15.00 น. และเปิดซองวันที่ 2 มิ.ย. 48 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เอกสารสอบราคาชุดละ 1,000.- บาท ผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 48 เวลา 12.00 น. เป็นหมดเขต ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกะปิ สอบถามโทร. 0 2377 5571ในวัน เวลาราชการ ราคากลางเป็นเงิน 856,000.- บาท

4.3 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ.อ่วมคุ้ม ช่วงปลาย สำหรับทะเบียนประเภทงานทางชั้นที่ 1-4 กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 1 มิ.ย. 48 เวลา 08.00-15.00 น. และเปิดซองวันที่ 2 มิ.ย. 48 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เอกสารสอบราคาชุดละ 750.- บาท ผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 48 เวลา 12.00 น. เป็นหมดเขต ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกะปิ สอบถามโทร. 0 2377 5571 ในวัน เวลาราชการ ราคากลางเป็นเงิน 361,000.- บาท

5. สำนักงานเขตดุสิต กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 34 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 48 เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม และเปิดซองฯ วันที่ 1 มิ.ย. 48 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนประชาระบือธรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18-31 พ.ค. 48 สอบถามโทร. 0 2241 0268 ในวัน เวลาราชการ--จบ--