124 สร้างประวัติศาสตร์เป็นบริษัทพีอาร์รายแรกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ฯ

02 Aug 2005

กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--124 คอมมิวนิเคชั่น

124 สร้างประวัติศาสตร์ เป็นบริษัทประชาสัมพันธ์รายแรกของประเทศที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้ง เซจ แคปปิตอล เป็นที่ปรึกษาการเงิน ลั่นรายได้ปี 47 อัตราการเติบโตสูงถึง 49% ส่วนกำไรสุทธิหลังหักภาษีโตขึ้นถึง 150%

นายนิมิตร หมดราคี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ทำธุรกิจด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร โดยการวางแผน การกำหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และการดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกับลูกค้าทั้งภาคเอกชน และภาครัฐเปิดเผยว่าบริษัทได้ทำการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนจำนวน 9 ล้านหุ้น โดยมีบริษัท เซจแคปปิตอล เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

“บริษัท124 เป็นบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ของคนไทยที่มีการเติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลา 16 ปี และเป็นปัจจัยให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร ธุรกิจการเงิน การธนาคาร ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น บริษัทได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ โดดเด่น เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มลูกค้าทั้งที่เป็นภาครัฐ และภาคเอกชน นอกจากนี้บริษัทได้มีการตกลงในหลักการกับสำนักข่าว และสถานีโทรทัศน์เครือข่าย CNBC ให้เป็นผู้แทนขายสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศให้กับองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ผ่านเครือข่าย CNBC และเป็นผู้แทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำหรับกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลก”

นางโสภาวดี จันทร์ถาวร กรรมการผู้จัดการกล่าวเสริมว่าปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด 2.) ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์เพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3.) ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์เพื่อนักลงทุน และ 4.) งานสนับสนุนแผนงานประชาสัมพันธ์เชิงยุทธ์ นอกจากนี้ 124 ยังให้บริการอื่นๆ ครอบคลุมการบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ การประชาสัมพันธ์เพื่อการแปรสภาพองค์กร การประชาสัมพันธ์เพื่อควบรวมกิจการ งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ รัฐกิจสัมพันธ์ และมวลชนสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อขยายธุรกิจและขยายฐานลูกค้า

นางสาวกันยามาส มาลีถาวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวถึงผลประกอบการของบริษัทว่า บริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยรายได้ของบริษัทในปี 2546 เติบโตจากปี 2545 ร้อยละ 151.41 และปี 2547 เติบโตจากปี 2546 ร้อยละ 148.97 ขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทปี 2546 เติบโตจากปี 2545 ร้อยละ 253 และปี 2547 เติบโตจากปี 2546 ร้อยละ 259 ขณะที่ประมาณการรายได้ของบริษัทครึ่งแรกของปี 2548 มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 50เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2547

นางศรัณยา กระแสเศียร กรรมการบริหาร บริษัท เซจแคปปิตอล ที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวถึงจุดแข็งของบริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (มหาชน) ว่าบริษัทมีจุดแข็งที่สามารถจำแนกได้ออกเป็น 1.) รายได้จากการให้บริการของบริษัทมีความแน่นอนและต่อเนื่อง จากสัญญาการให้บริการของบริษัท ซึ่งจะมีลักษณะการเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน บริษัทมีสัญญาการให้บริการกับลูกค้ามากกว่า 30 สัญญา โดยมีมูลค่ารวมถึง 130 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมงานใหม่ที่จะได้เพิ่มเติม 2.) บริษัทมีลูกค้าเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ในหลายธุรกิจ ไม่มีความเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกค้ารายหนึ่งรายใด 3.)บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ทำให้มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องสูง 4.) โครงสร้างเงินทุนของบริษัทเกือบทั้งหมดมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5.) บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน กล่าวคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย บริษัทเป็นผู้นำในการให้บริการที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ โดยมีการนำเสนอบริการใหม่ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีขอบเขตการให้บริการที่กว้างกว่าคู่แข่ง 6.) บริษัทมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์มายาวนาน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และมีความสามารถเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในทุกวงการ 7.) บริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประชาสัมพันธ์ ในหลากหลายธุรกิจ 8.) บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน ตลอดจนบริษัทคู่ค้า 9.) บริษัทมีเครือข่ายพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ระดับโลก และ 10.)โอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากCNBC ให้เป็นผู้แทนในการวางกลยุทธ์ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ผ่านเครือข่าย CNBC

“ในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นนั้น หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป แล้วโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเป็น นายนิมิตร หมดราคี ร้อยละ 27.41 จากเดิมร้อยละ 34.26 บุคคลอื่นร้อยละ 33.34 จากเดิมร้อยละ 41.69 นางสาวจิรา แสงอุทัย ร้อยละ 14.67 จากเดิมร้อยละ 18.33 กรรมการและพนักงานร้อยละ 4.58 จากเดิมร้อยละ 5.78” นางศรัณยากล่าว

อนึ่ง บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2532 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 36 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 36 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้บริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยการวางแผน กำหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และการดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกับลูกค้าทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ โดยลักษณะของการให้บริการครอบคลุมการประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้ การประชาสัมพันธ์องค์กร การประชาสัมพันธ์เพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชาสัมพันธ์เพื่อนักลงทุน การประชาสัมพันธ์เพื่อการแปลงสภาพองค์กร การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ การประชาสัมพันธ์เพื่อควบรวมกิจการ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ การสื่อสารการตลาด งานมวลชนสัมพันธ์ งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ งานรัฐกิจสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

อินทิรา ใจอ่อนน้อม

บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2662-2266--จบ--