มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการบรรยายพิเศษ “การปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ”

01 Aug 2006

กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--ม.แม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ร่วมใจเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและเอกชนในภาคเหนือ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ปลูกจิตสำนึกในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และสร้างประโยชน์แก่บ้านเมืองตามแนวพระราชดำริ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หลังจบการบรรยาย

ผู้ที่สนใจสำรองที่นั่งและซื้อบัตรได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง และกองกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. (053) 873041 , (053) 873044 , 0-1724-3068 (บัตรราคาที่นั่งละ 300 บาท)