ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาเรื่อง "เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ"

14 Sep 2006

กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--เอวิวกรุ๊ป

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ร่วมใจเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและเอกชนในภาคเหนือ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ปลูกจิตสำนึกในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และสร้างประโยชน์แก่บ้านเมืองตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 300 คน

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net